• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

Δραστηριότητα Επιχείρησης Ενοικίασης Αυτοκινήτων

Οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων αδειοδοτούνται και ελέγχονται από το Υπουργείο Τουρισμού μέσω των Π.Υ.Τ. (Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού).

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΟΥΡΓΙΑΣ
Οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων αδειοδοτούνται από τις Π.Υ.Τ. (Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού) οι οποίες χορηγούν την Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας, 5ετούς διάρκειας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα “Διαδικασία για ίδρυση εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων”.
Η λειτουργία χωρίς την Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας, επιφέρει πρόστιμο ύψους 15.000€. Άρθρο 7,παρ.6, Ν.4276 / 2014 / ΦΕΚ155 Α. Η διαφήμιση της επιχείρησης χωρίς την Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας επιφέρει πρόστιμο 5.000€. Άρθρο 7,παρ.10, Ν.4276 / 2014 / ΦΕΚ155 Α

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Για  Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων Χωρίς Οδηγό, αρκεί ένα μόνο αυτοκίνητο, οποιουδήποτε κυβισμού. Άρθρο 1, παρ. Ι και ΙΙ, ΚΥΑ 17393 / 2012 / 3292 Β
Αν όμως σας ενδιαφέρει να ιδρύσετε Εταιρεία Ενοικίασης Με Οδηγό, θα χρειαστείτε τουλάχιστον ακόμη ένα που θα πρέπει να είναι κατηγορίας EURO5 ή μεταγενέστερης. Άρθρο 30, παρ.2, Ν. 4179 / 2013 / ΦΕΚ 222 Α

ΗΛΙΚΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αν πρόκειται για Ενοικίαση Χωρίς Οδηγό, τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν μέγιστη ηλικία τα 14 χρόνια (έως τις 31 Δεκεμβρίου του 14ου έτους). ΚΥΑ Αριθμ. 125936 / 2022 / ΦΕΚ 2149 Β
Αν πρόκειται για Ενοικίαση Με Οδηγό, η μέγιστη ηλικία είναι 10 χρόνια για κλειστού τύπου εφόσον η ημερομηνία της 1ης άδειας κυκλοφορίας δεν διαφέρει πάνω από 1 έτος από την ημερομηνία κατασκευής, ή 12 χρόνια αν είναι ανοικτού τύπου. Άρθρο 138, παρ.5, Ν. 4764 / 2020 / ΦΕΚ 256 Α

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ Ή ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ;
Μπορεί να είναι οτιδήποτε, αρκεί να εμπίπτει στα παραπάνω όρια ηλικίας.

Διευκρινίζεται ότι η ηλικία ξεκινάει να υπολογίζεται από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα εάν πρόκειται για καινούριο, ενώ για όχημα που έχει εισαχθεί μεταχειρισμένο από το εξωτερικό υπολογίζεται από το έτος κατασκευής.

ΕΔΡΑ – ΓΡΑΦΕΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δεν υπάρχει όριο ως προς το ελάχιστο εμβαδόν του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο. Άρθρο 2, παρ. Ι, ΚΥΑ 17393 / 2012 / 3292 Β
Επίσης, επιτρέπεται η συστέγαση με κάθε είδους άλλη Επιχείρηση, εκτός εάν η νομοθεσία της άλλης επιχείρησης το απαγορεύει (π.χ. επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος).

PARKING
Αν ο στόλος των αυτοκινήτων είναι μεγαλύτερος από 10 αυτοκίνητα, απαιτείται και χώρος parking για το 1/2 του στόλου.  Άρθρο 2 , παρ.ΙΙ, ΚΥΑ 17393 / 2012 / ΦΕΚ3292 Β
Στην περίπτωση στόλου μακροχρόνιας μίσθωσης (Operating Leasing)  δεν υπολογίζεται ο αριθμός των αυτοκινήτων που μισθώνονται με μακροχρόνιες συμβάσεις. Άρθρο 49,παρ.4, Ν.4276 / 2014 / ΦΕΚ155 Α
Θα υπολογίσετε 6 τμ ανά αυτοκίνητο.
Ο χώρος δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται κοντά στο σημείο που θα είναι η έδρα της Εταρείας.  Μπορεί να είναι οπουδήποτε στην περιφέρεια ή στο νησί που θα δραστηριοποιηθείτε.

Η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για την Λειτουργία Επιχείρησης Εκμίσθωσης ΕΙΧ Αυτοκινήτων χορηγείται από τις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) ανάλογα με την περιοχή που θα δραστηριοποιηθείτε.

Η διαδικασία καθώς και η νομοθεσία, περιγράφονται αναλυτικά στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (MITOS.gr) στο ακόλουθο link:

226431 | Αναγγελία Λειτουργίας Επιχείρησης Εκμίσθωσης Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.)

Σημειώστε ότι βάση της ΕΞΕ – 14933/2023 τα χαρτόσημα τα προμηθεύεστε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-paravolo με τον κωδικό 202 και ποσό 2,4% επί του ποσού του παραβόλου.

Μετά την υποβολή της Αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η Π.Υ.Τ. ελέγχει αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της επιχείρησής σας και μέσα σε 15 ημέρες
(α) αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται, απορρίπτει την Αίτησή σας και σας ενημερώνει γραπτώς τους λόγους για αυτή την απόφαση, ή
(β) αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, χορηγεί τη Βεβαίωση Νομίμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας. Με την συμπλήρωση του 15νθήμερου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Π.Υ.Τ. για την παραλαβή της σχετικής Βεβαίωσης .

Στην Βεβαίωση αναγράφεται ο αριθμός με τον οποίο καταχωρήθηκε η Επιχείρησή σας στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.). Βάση του Άρθρου 165, παρ.3, Ν. 4070 / 2012 / ΦΕΚ 82 Α θα πρέπει να  αναγράφεται σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες ή ιστολόγια του διαδικτύου και φυσικά στα έντυπα και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, σε ευδιάκριτο σημείο διαφορετικά επιφέρει πρόστιμο.

Η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια. Για την ανανέωση δεν χρειάζεται παράβολο αλλά εμπρόθεσμη υποβολή των παρακάτω εγγράφων στην Π.Υ.Τ. ( Άρθρο 3, παρ.2, ΚΥΑ 16597/2010/ΦΕΚ 2156 Β και Άρθρο 2, παρ. ΙΙΙ, ΚΥΑ 17393/2012/ΦΕΚ 3292 Β ) :

  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.
  • Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.
  • Πιστοποιητικό αυθεντικότητας από τα νομικά πρόσωπα που επισήμως εκπροσωπούν στην Ελλάδα (i) τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α. – F.I.A.) ή (ii) τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α. -F.I.V.A.), όταν πρόκειται για παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες).

Σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012, η υπηρεσία Ενοικίασης Αυτοκινήτου ΜΕ Οδηγό μπορεί να παρέχεται και από τις ήδη λειτουργούσες Εταιρείες Ενοικίασης ΧΩΡΙΣ Οδηγό.

Αρκεί ένα αυτοκίνητο που πρέπει να είναι κατηγορίας EURO5 ή μεταγενέστερης και ηλικίας μέχρι 10 ετών για κλειστού τύπου εφόσον η ημερομηνία της 1ης άδειας κυκλοφορίας δεν διαφέρει πάνω από 1 έτος από την ημερομηνία κατασκευής, ή 12 ετών αν είναι ανοικτού τύπου.

Συνεπώς, αν σας ενδιαφέρει η υπηρεσία αυτή, θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία για λήψη της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για την Λειτουργία Επιχείρησης Εκμίσθωσης ΕΙΧ Αυτοκινήτων, και στη συνέχεια να αιτηθείτε την Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση Δραστηριότητας Εκμίσθωσης ΕΙΧ Με Οδηγό στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) της περιοχής που θα δραστηριοποιηθείτε.

Η διαδικασία καθώς και η νομοθεσία, περιγράφονται αναλυτικά στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (MITOS.gr) στο ακόλουθο link:

375869 | Αναγγελία Άσκησης Δραστηριότητας Εκμίσθωσης ΕΙΧ Αυτοκινήτων με Οδηγό

Μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονα αίτηση και για τις δύο δραστηριότητες.

Μετά την υποβολή της Αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η Π.Υ.Τ. ελέγχει αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της επιχείρησής σας και μέσα σε 15 ημέρες
(α) αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται, απορρίπτει την Αίτησή σας και σας ενημερώνει γραπτώς τους λόγους για αυτή την απόφαση, ή
(β) αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, χορηγεί τη Βεβαίωση Νομίμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας. Με την συμπλήρωση του 15νθήμερου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Π.Υ.Τ. για την παραλαβή της σχετικής Βεβαίωσης .

Στην Βεβαίωση αναγράφεται ο αριθμός με τον οποίο καταχωρήθηκε η Επιχείρησή σας στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.). Βάση του Άρθρου 165, παρ.3, Ν. 4070 / 2012 / ΦΕΚ 82 Α θα πρέπει να  αναγράφεται σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες ή ιστολόγια του διαδικτύου και φυσικά στα έντυπα και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, σε ευδιάκριτο σημείο διαφορετικά επιφέρει πρόστιμο.

Οι Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων ΧΩΡΙΣ Οδηγό μπορούν να ενοικιάζουν και Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) μικτού βάρους μέχρι 3.5 τόνους.
Προηγείται η διαδικασία που προβλέπεται για τις Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων ΧΩΡΙΣ Οδηγό και στη συνέχεια εντάσσονται στον στόλο τα Φορτηγά.

Τα όρια ηλικίας είναι τα ίδια με τα Επιβατηγά Ι.Χ., δηλαδή 14 χρόνια.

Οι Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων μπορούν να ενοικιάζουν και αυτοκίνητα αντίκες, με ή χωρίς Οδηγό. Άρθρο 49,παρ.9, Ν.4276 / 2014 / ΦΕΚ155 Α

Για να το κάνουν αυτό, τα αυτοκίνητα πρέπει να πληρούν όλες τις  παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να είναι τουλάχιστον 30 ετών,
β. Να έχουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας από διεθνή αναγνωρισμένο οργανισμό (Δ.Ο.Α.- F.I.A. ή Δ.Ο.Π.Α.-F.I.V.A.),
γ. Να μη βρίσκονται σε προσωρινή ακινησία,
δ. Να είναι ιδιοκτησίας της Επιχείρησης Ενοικίασης Αυτοκινήτων,
ε. Να έχουν συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας

Εάν επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε και σε άλλες πόλεις, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ίδρυση Υποκαταστήματος στην πόλη ή στις πόλεις που σας ενδιαφέρουν βάση της νομοθεσίας:  Άρθρο 3, ΚΥΑ 17393 / 2012 / ΦΕΚ3292 Β
Απαιτείται και εδώ Αίτηση στην Π.Υ.Τ. της περιοχής και τα δικαιολογητικά για τον χώρο που θα στεγαστεί η Επιχείρηση, για το parking (εφόσον απαιτείται) και παράβολο 300 € + χαρτόσημο.

Στην περίπτωση που μία Επιχείρηση Ενοικίασης Α (Εκμισθωτής) υπεκμισθώνει σε μία άλλη Επιχείρηση Ενοικίασης Β (Μισθωτής) αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία Ένταξης και Απένταξης οχημάτων στην Π.Υ.Τ. Πρέπει και οι δύο επιχειρήσεις να ενημερώσουν την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) για την μεταβολή του συνολικού αριθμού των εκμισθωμένων οχημάτων τους.

Η Μισθώτρια (Επιχείρηση Β) οφείλει να προσκομίσει στην Π.Υ.Τ.,
• πιστοποιητικό ταξινόμησης,
• φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας για κάθε νέο όχημα και το
• μισθωτήριο συμβόλαιο για κάθε όχημα που έχει από την Επιχείρηση Α.
Έτσι δεσμεύει την Εκμισθώτρια (Επιχείρηση Α) ότι δεν θα κάνει χρήση των συγκεκριμένων οχημάτων.

Η Εκμισθώτρια (Επιχείρηση Α) οφείλει σε κάθε περίπτωση να έχει δηλώσει όλα τα αυτοκίνητα που ανήκουν στην δυναμικότητά της. Με την πράξη μίσθωσης μεταβάλλει τον συνολικό αριθμό του στόλου της.

Η κάθε μια από τις Επιχειρήσεις Ενοικίασης πρέπει να κάνει την διαδικασία που την αφορά  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  αν η άλλη Επιχείρηση κάνει την δική της.

Υπάρχουν οι ακόλουθες κυρώσεις στην περίπτωση που δεν ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία: ( Άρθρο 10 της ΚΥΑ 16597/2010, ΦΕΚ Β’2156): Επιβολή προστίμου 1.500€ ανά όχημα. Σε υποτροπή εντός 3ετίας επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000€ ανά όχημα και σε δεύτερη υποτροπή αφαιρείται η Άδεια Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται στον Μισθωτή εάν δεν έχει κάνει την διαδικασία ένταξης και στον Εκμισθωτή εάν δεν έχει κάνει την διαδικασία απένταξης.

77                              Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

77.1                           Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων

77.11                         Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.11.1                      Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.11.10                    Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.11.10.01               Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό

77.11.10.02               Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών, χωρίς οδηγό

77.12                         Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.12.1                      Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών

77.12.11                    Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, χωρίς οδηγό

49.32.12                    Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό