• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
10 Φεβ 2021

COVID | Αναστολή προθεσμιών αξιογράφων _ η ΚΥΑ με τους ΚΑΔ

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ Α.1022 με τίτλο «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (Α’ 17).»

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 (ΦΕΚ Α’ 17 ), για την υπαγωγή, από τις 25.1.2021 και μέχρι την 28η.2.2021, αξιογράφων οφειλόμενων και από επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμένου Παραρτήματος 2 (συμπεριλαμβάνονται οι ΚΑΔ του κλάδου μας), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.

Η συγκεκριμένος Νόμος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 516/9.2.2021 και ισχύει από 09/02/2021.