• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
22 Μάι 2021

COVID | ΕΙΧ με Οδηγό | Παράταση ισχύος μειωμένου ΦΠΑ έως 30 Σεπτεμβρίου 2021

Δημοσιεύτηκε ο NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4787  με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.» του οποίου το παρακάτω άρθρο αφορά τον κλάδο μας:

Άρθρο 11 | Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες
Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος III «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 (Α’ 248), όπως τροποποιούνται από την παρ. 1, εφαρμόζονται από την 1η.6.2020 έως και την 30ή.9.2021.»

Επομένως για το παραπάνω διάστημα για την υπηρεσία ΕΙΧ με οδηγό ο ΦΠΑ είναι 13%.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με διευκρινήσεις για την συγκεκριμένη ρύθμιση έχει δημοσιευθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τους στις 14/5/2021: E_2097_2021ada.pdf (aade.gr)
Ουσιαστικά ισχύει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ: Ε2080.pdf (aade.gr) με μόνη αλλαγή την διάρκεια εφαρμογής του μέτρου.

Ο νόμος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α’ 44/26.3.2021.