• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
18 Οκτ 2021

COVID | ΚΥΑ σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου στους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα

Δημοσιεύτηκε η KYA με αριθμό  Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 και με τίτλο « Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.». Ενδεικτικά κι επιγραμματικά σας αναφέρουμε :

Το μέτρο εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ή με πρακτική άσκηση (Άρθρο 1, παρ.1) και είναι υποχρεωτικό προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας (Άρθο 2, παρ.1)

Εξαιρούνται (Άρθρο 1, παρ.2) όσοι:
α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού,με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου,
β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησης από COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου,
γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 εντός του τελευταίου εξαμήνου και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται 2 φορές την εβδομάδα, με χρονική απόσταση μεταξύ των 2 διαγνωστικών ελέγχων νόσησης τουλάχιστον 2 ημερών, (48 ωρών) για εργαζόμενους στις τουριστικές επιχειρήσεις, στις μεταφορές προσώπων, κ.ά. (Άρθρο 2, παρ.4). Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται έναντι αντιτίμου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4812/2021 (Α΄ 110), όπως ισχύει, με επιβάρυνση του ίδιου του εργαζομένου, υποχρεωτικά με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς. (Άρθρο 2, παρ.2). Στους διαγνωστικούς ελέγχους του παρόντος δεν προσμετρώνται οι διαγνωστικοί έλεγχοι που διενεργούνται, ως οικειοθελής παροχή του εργοδότη, χωρίς επιβάρυνση του εργαζόμενου (Άρθρο 2, παρ.7).

Η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση έναντι αντιτίμου διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 λόγω μη δυνατότητας εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους, περιγράφεται στο Άρθρο 3.

Η παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 καθώς και η υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Επιχειρήσεων – Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID – 19, και η Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων, περιγράφονται στο Άρθρο 4.

Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία στον τόπο παροχής της εργασίας σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του Άρθρου 5.
Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώνει τους εργαζόμενούς του, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη εκπλήρωσής τους, όπως αυτές ορίζονται στα Άρθρα 2, 5 και 6 (παρ. 1).

Oι διοικητικές κυρώσεις (Άρθρο 6, παρ.4), που επιβάλλονται από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαπίστωση παραβάσεων της παρούσας και για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων στους εργοδότες, στο χώρο των οποίων παρέχεται η εργασία, είναι οι εξής:
α) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την παρ. 2, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 1.500 € ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ έχει καταχωρηθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο,
β) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την παρ. 3, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη 300 € άπαξ,
γ) σε περίπτωση μη υποβολής από τον εργοδότη της σχετικής δήλωσης, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 3, 4 και 5 του Άρθρου 4, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη 2.000 €,
δ) σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης της παρ. 3 του Άρθρου 4 από τον εργοδότη, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη 10.000 € ευρώ.

Για τους εργαζόμενους οι διοικητικές κυρώσεις είναι 300 € για κάθε μη διενεργούμενο διαγνωστικό έλεγχο νόσησης, σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, ή 150 € για κάθε μη διενεργούμενο διαγνωστικό έλεγχο νόσησης, σε περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω (Άρθρο 6, παρ.1).

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 4766/16.10.2021 και ισχύει από 16/10/2021.