• 211 1066020 - 210 6264032
 • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά
11 Απρ 2021

COVID | LOCKDOWN | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 12.04.2021 έως 19.04.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00»

Από 20/03/2021 τίθεται σε ισχύ ο ενημερωμένος Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19 με τα εξής επίπεδα (Άρθρο 1, παρ.1Α):
Αυξημένου Κινδύνου
-Επίπεδο Πολύ Αυξημένου Κινδύνου

Πληρότητα Οχημάτων (Άρθρο 1, πίνακας “Μεταφορές”) Οι αριθμητικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις αφορούν τον τόπο/σημείο αναχώρησης ή εσωτερικής μετακίνησης
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

 • ΕΙΧ χωρίς οδηγό και ΕΙΧ με οδηγό: 1 οδηγός + 2 επιβάτες. Υπέρβαση ορίου αποκλειστικά για
   1. Ανήλικα τέκνα των οποίων η κατ’ οίκον παραμονή τους υπό την επίβλεψη ενηλίκου είναι αδύνατη.
   2. Άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για την μετακίνησή του.
   3. Λειτουργία επιβατηγών υπηρεσιακών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσωπικού από και προς την εργασία επιτρέπεται μόνο με επίδειξη βεβαίωσης του εργοδότη και σχετικού δελτίου κίνησης, από το οποίο προκύπτει η διαδρομή του οχήματος, και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο του 50% των διαθέσιμων θέσεων επιβατών.
 • ΕΙΧ διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου ΒΑΝ οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.61512/2900/11.12.2002 (ΦΕΚ1548Β’): 1 οδηγός + 3 επιβάτες. Υπέρβαση ορίου αποκλειστικά για ανήλικα τέκνα των οποίων η κατ’ οίκον παραμονή τους υπό την επίβλεψη ενηλίκου είναι αδύνατη.
 • Εξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε ΕΙΧ όταν επιβαίνουν μόνο ο/η οδηγός, σύζυγοι / συμβιούντες και συγγενείς α’ και β’ βαθμού.

Εργαζόμενοι / Χώροι Γραφείων/ Εγκαταστάσεων (Άρθρο 1, πίνακας “Ιδιωτικές Επιχειρήσεις”, “Ανελκυστήρες/Κυλιόμενες σκάλες”)
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

  • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό.
  • Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό.
  • Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατόν ποσοστό εφόσον συνάδει στην φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτες/αυξημένου κινδύνου ομάδες. Στο επίπεδο ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ειδικά στην παροχή υπηρεσιών, το ελάχιστο υποχρεωτικό ποσοστό τηλεργασίας είναι 60%.
  • Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.
  • Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού εξαιρουμένων των τραπεζών και των περιπτώσεων που δεν δύναται να πραγματοποιηθεί ραντεβού (επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.).
  • Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του 1,5 μέτρου και με τη συμμετοχή έως 7 ατόμων.
  • Χρήση ανελκυστήρων μόνο εφόσον θεωρείται αναγκαίο έως 10% πληρότητα.

Υποχρέωση χρήσης μάσκας (Άρθρο 2)
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας _ εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου _ και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών χώρων εργασίας. Εξαιρούνται τα παιδιά κάτω των 4 ετών και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα.

Περιορισμός κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια (Άρθρο 3, παρ.2) 

Από τις 5:00 έως τις 21:00 καθημερινά στο σύνολο της Επικράτειας επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένους λόγους.

Στο Άρθρο 3 επίσης αναγράφονται οι διαφορετικές κατηγορίες μετακίνησης.
Βάση του Άρθρου 3 για εργαζομένους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις επιτρέπεται η μετακίνηση από και προς την εργασία με την επίδειξη Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου και Βεβαίωσης Εργοδότη σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3β του άρθρου 3. Η Βεβαίωση Εργοδότη χορηγείται στον εργαζόμενο κατόπιν αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στο «ΕΡΓΑΝΗ» (το οποίο παρέχει την βεβαίωση). Μέγιστο διάστημα ισχύος οι 14 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση εναλλακτικά μπορεί να λαμβάνεται από το forma.gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πάγια βεβαίωση κίνησης τύπου Α. Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Βεβαίωση κίνησης δεν χορηγείται σε υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία του (αναστολή, τηλεργασία, κλπ.).
Βάση του Άρθρου 4  απαγορεύεται η μετακίνηση με οποιοδήποτε μέσο εκτός των ορίων της περιφερειακής ενότητας και ειδικά στην Αττική εκτός των ορίων της Περιφέρειας και στην περίπτωση των υπολοίπων περιοχών που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, εκτός των ορίου του Δήμου, εξαιρουμένων συγκεκριμένων περιπτώσεων μεταξύ άλλων της μετακίνησης από και προς την εργασία.

Οι κυρώσεις για την μη τήρηση των μέτρων αναγράφονται σε ειδικούς πίνακες στο Άρθρο 6. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε:

 • Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων, καθώς και τους λοιπούς κανόνες των άρθρων 1 και 2, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, εφόσον δεν υφίσταται στην παρ. 1 ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιμο 300 €.
 • Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τους κανόνες των άρθρων 3 (Περιορισμός Κυκλοφορίας) και 4 (Μετακινήσεις εκτός Περιφερειακής Ενότητας / Περιφέρειας) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 € για κάθε παράβαση. Ειδικά στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης του άρθρου 3, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη 500 €.
 • Η μη τήρηση των μετακινήσεων βάση των διατάξεων της παρούσας επιφέρει 1.500€ στον μεταφορέα και σε περίπτωση 2ης παράβασης η επιβάρυνση είναι 3.000€ και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 15 ημερολογιακές ημέρες.

Βάση του Άρθρου 11 εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης η εξόφληση των προστίμων.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 1441/10.04.2021 και ισχύει από 12/04/2021 06:00 έως 19/04/2021 06:00.