• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
06 Φεβ 2021

COVID | Μείωση Ενοικίων Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2021 | Αναστολή προθεσμιών αξιογράφων

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4772 με τίτλο «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.»

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω άρθρα:

Άρθρο 26: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, όπου αναφέρεται η απαλλαγή των πληττόμενων επιχειρήσεων βάση ΚΑΔ από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Άρθρο 28: Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων η αναστολή των προθεσμιών των αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, για τις πληττόμενες επιχειρήσεις βάση ΚΑΔ.

Άρθρο 29: Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, στις πληττόμενες επιχειρήσεις η οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Για όλα τα παραπάνω περιμένουμε την δημοσίευση των αποφάσεων της ΑΑΔΕ που ορίζουν τους ΚΑΔ των δικαιούχων και τις λεπτομερείς ρυθμίσεις των συγκεκριμένων μέτρων.

Η συγκεκριμένος Νόμος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α’ 17/5.2.2021 και ισχύει από 05/02/2021.