• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
30 Ιούν 2021

COVID | Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσης Ιουνίου βεβαιωμένων οφειλών

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Α. 1148 και με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).» βάση της οποίας παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιουνίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 από τους αναγραφόμενους στον ΠΙΝΑΚΑ της σελ.36643.

Ο ΚΑΔ του κλάδου μας αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ σην σελ.36644  μεταξύ αυτών που υπάγονται στην συγκεκριμένη ρύθμιση.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 2783/30.6.2021.