• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
26 Φεβ 2021

COVID | Τηλεργασία & προσαρμογή ωραρίου εργασίας | Παράταση έως 31.03.2021

Δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την παράταση της τηλεργασίας έως τις 31/03/2021, καθώς και την σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων στον χώρο εργασίας:

KYA με Αριθμ. οικ. 8689/198 και με τίτλο «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας» Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 756/25.2.2021.

KYA με Αριθμ. οικ. 8690/199 και με τίτλο «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως ισχύει. »  Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 756/25.2.2021.

Βάση των παραπάνω αποφάσεων παρατείνεται η τηλεργασία έως τις 31/3/2021, με υποχρεωτικό ελάχιστο ποσοστό 50%, στους εργαζόμενους που μπορεί η εργασία τους να παρασχεθεί εξ’ αποστάσεως. Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα είναι υποχρεωτική η προσαρμογή του ωραρίου εργασίας κατά την έναρξη και λήξη του, με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.