• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
05 Ιούν 2021

COVID | Τηλεργασία – Προσέλευση και Αποχώρηση από την Εργασία

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 34972 και με τίτλο « Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55), όπως ισχύει.» βάση της οποίας παρατείνεται το μέτρο της τηλεργασίας έως τις 30/6/2021. Το υποχρεωτικό ποσοστό είναι 20% και αναγράφεται στην παρακάτω απόφαση.

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 34988 και με τίτλο « Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄184),
ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας και ρύθμιση περαιτέρω στοιχείων αυτής» βάση της οποίας παρατείνεται έως τις 30/6/2021 η υποχρεωτική σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων. Υποχρεωτική τηλεργασία 20%.

Η συγκεκριμένες Αποφάσεις έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 2361/3.6.2021.