• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
02 Ιούλ 2021

COVID | Τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού Ενίσχυσης “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” | Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2021

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 45456 και με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274)» στο ΦΕΚ Β’ 2875/1.7.2021.