• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
30 Μαρ 2021

COVID | Βεβαιωμένες Οφειλές | Παράταση προθεσμίας δόσης Μαρτίου 2021

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Α.1071 και θέμα «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).» στην οποία αναγράφονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εντάσσονται στην παράταση προθεσμίας καταβολής της δόσης του Μαρτίου 2021 των βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ(Άρθρο 1).

Στον ΠΙΝΑΚΑ (σελ.14467-14470) αναγράφονται οι ΚΑΔ του κλάδου.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 1201/29.03.2021 και ισχύει από 29/03/2021.