• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
19 Μαρ 2024

ΕΙΧ με Οδηγό | Εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών για τα Νομικά Πρόσωπα ως Μισθωτές | Μίσθωση ΕΙΧ με Οδηγό από Τουριστικό Γραφείο

Δημοσιεύτηκε  η Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. 79210 και θέμα “Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό από νομικά πρόσωπα και ιδίως από τουριστικά γραφεία, ως μισθωτές”

Βάση αυτής, τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην σύμβαση ενοικίασης “ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ” και καταχωρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο (https://edxeix.yme.gov.gr/) ισχύουν τα εξής:

  • Στην περίπτωση που Μισθωτής είναι Νομικό Πρόσωπο, τότε στα στοιχεία του μισθωτή (στοιχείο ii) απαιτητά είναι η Επωνυμία και ο Α.Φ.Μ.
  • Στην περίπτωση που Μισθωτής είναι Φυσικό Πρόσωπο που δεν επιβαίνει στο όχημα ή Νομικό Πρόσωπο, συμπληρώνεται το σημείο επιβίβασης του επιβάτη στο στοιχείο (ix).
  • Ο οδηγός θα τηρεί και θα επιδεικνύει οποτεδήποτε του ζητηθεί από αρμόδιο όργανο ελέγχου, κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων ή των προς παραλαβή επιβατών, κατά περίπτωση. Παρομοίως, εφόσον η μεταφορά επιβατών εκτελείται από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικά γραφεία και εταιρείες-συνεταιρισμούς ΕΔΧ, στο πλαίσιο έγγραφης συμφωνίας μακροχρόνιας διάρκειας με Νομικό Πρόσωπο, τότε εντός του οχήματος θα τηρείται και θα επιδεικνύεται οποτεδήποτε ζητηθεί από αρμόδιο όργανο ελέγχου, αντίγραφο αρμοδίως υπογεγραμμένης (συμβατικά ή ψηφιακά) έγγραφης συμφωνίας από όπου προκύπτει η υποχρέωση εκτέλεσης του έργου της μεταφοράς.

Για παραβάσεις των προαναφερθέντων υποχρεώσεων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κατά την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. Εξυπακούεται ότι συμφωνίες που υπογράφονται μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών και
αποτελούν κοινές συμβάσεις, διέπονται από τις γενικότερες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με τα θέματα των ενοχών να ρυθμίζονται στο δεύτερο βιβλίο αυτού (άρθρα 287-946), και εμπορικού δικαίου και εφαρμόζονται στο βαθμό που δεν αντιβαίνουν στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ρητά αναφέρει:

Με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο καταχωρείται στο ψηφιακό Μητρώο φορέων διαμεσολάβησης και συμβάσεων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό (https://edxeix.yme.gov.gr/) και εκτελείται μία σύμβαση μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό, όταν ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, χωρίς καμία διάκριση να γίνεται στο ποιο είναι το νομικό πρόσωπο. Η ίδια εγκύκλιος άρα εφαρμόζεται στην περίπτωση που τουριστικά γραφεία λειτουργούν ως μισθωτές και συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό. Σαφώς λοιπόν κανένα κώλυμα δεν υφίσταται στην σύναψη συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία (νομικά πρόσωπα), ως μισθωτές.

 

Ολόκληρη την εγκύκλιο μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.