• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
26 Ιαν 2023

Εισαγωγή Μεταχειρισμένων Οχημάτων | Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών

Από το Υπουργείο Μεταφορών αναρτήθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος με Αρ.Πρωτ. 2381 και θέμα: ” Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την καταχώριση στοιχείων εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων, στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40).”

Σημεία που ξεχωρίζουν είναι τα ακόλουθα:

  • Η τήρηση του Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51, του (β) σχετικού νόμου, δεν τροποποιεί το ισχύον εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία για τη χορήγηση πιστοποιητικού ταξινόμησης και την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας, κάθε εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου οχήματος οποιασδήποτε κατηγορίας Μ, Ν ή Ο.
  • Ο υπόχρεος καταχώρισης στοιχείων στο Μ.Ε.Μ.Ο. για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο όχημα είναι ο εισαγωγέας αυτού, ο οποίος δύναται να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στον τομέα της εισαγωγής και πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων, αλλά και κάθε φυσικό πρόσωπο που εισάγει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο όχημα χωρίς εμπορικό σκοπό. Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων σε επαγγελματική βάση, προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο Μ.Ε.Μ.Ο. είναι η ύπαρξη αριθμού Μητρώου Ε.Μ.ΠΑ.
  • Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι διαθέσιμη η πληροφορία που αφορά την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης χορήγησης 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου (check box) «Δεν είναι διαθέσιμη η πληροφορία» και συνεχίζετε την καταχώριση.
  • Ως εναρκτήρια ημερομηνία εγγραφής στο εν λόγω λογισμικό των υπόχρεων εισαγωγέων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων, ορίζεται η Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023. Ως εκ τούτου, όσοι έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτό προ της ανωτέρω τιθέμενης ημερομηνίας, θα πρέπει να προβούν σε εκ νέου εγγραφή στο εν λόγω λογισμικό.
  • Η υποχρέωση καταχώρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο. των στοιχείων ενός εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου οχήματος κατηγορίας Μ ή Ν, αρχίζει να ισχύει για όσα οχήματα υποβάλλεται αίτηση και χορηγείται άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας από τις 16/1/2023 και εφεξής.
  • Οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3, που έχουν εισαχθεί στη χώρα μας έως και τις 16-1-2023, σύμφωνα με την ημερομηνία της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.), δύνανται να καταχωρούν τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα των Δελτίων Τεχνικού τους Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. εντός της Ελληνικής Επικράτειας, που να πιστοποιούν ότι τα εν λόγω οχήματα δεν παρουσιάζουν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, καθώς και την ημερομηνία λήξης αυτών, αντί να καταχωρούν τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα των Δελτίων Τεχνικού τους Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) στην αλλοδαπή.

Από τις 16/01/2023, το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) εισήλθε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία .

Ολόκληρη την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.