• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
16 Φεβ 2024

ΕΣΠΑ | Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων | Παράταση Υποβολής έως 22.03.2024

Δημοσιεύτηκε η παράταση του χρόνου υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο « Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» στην ιστοσελίδα του προγράμματος espa.gr.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:00.

Την τροποποίηση μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.

Επίσης έγινε τροποποίηση και των Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων, βάση της οποίας προστίθενται οι ερωτήσεις 30Α και 30Β με τις απαντήσεις τους. Με την 30Α διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για την προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων ως εξοπλισμός σε άλλη κατηγορία δαπάνης [δηλαδή πλέον της κατηγορίας Μεταφορικά Μέσα (κατηγοριοποίηση ΟΠΣΚΕ 02.09)] είναι επιλέξιμη μόνο εφόσον αυτή αφορά σε αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, συνάδει με την ενισχυόμενη δραστηριότητα του δυνητικού δικαιούχου και μπορεί να ενταχθεί μόνο στην κατηγορία 02.20 “Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός”, καθώς σύμφωνα με τον (ΕΕ) 1058/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι αποκλειστικά οχήματα που ΔΕΝ χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Σημειώνεται ότι και τα οχήματα Plug-In υβριδικά (PHEV) δεν είναι επιλέξιμα, καθότι δεν αποτελούν αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκινούμενα οχήματα.

Ολόκληρη την τροποποίηση μπορείτε να την διαβάσετε εδώ εδώ.