• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
24 Οκτ 2023

ΦΙΧ | Νόμος 5058 | Εκμίσθωση Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης από επιχειρήσεις εκμίσθωσης

Δημοσιεύτηκε  ο Νόμος 5058 με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022, και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, και άλλες επείγουσες διατάξεις.».

Στα παρακάτω άρθρα αναφέρονται οι βασικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την εκμίσθωση των ΦΙΧ από τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων:

Άρθρο 9 | Εκμίσθωση φορτηγών ιδιωτικής χρήσης από επιχειρήσεις εκμίσθωσης

1. Επιχειρήσεις μη μεταφορικές και επαγγελματίες μη μεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα, καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα
που δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, μπορούν να μισθώνουν φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) έως και τρεισήμισι (3,5) τόνους, από επιχειρήσεις
εκμίσθωσης που λειτουργούν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16597/2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 2156), όπως εκάστοτε ισχύει, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος ή των ιδιωτικών μεταφορικών αναγκών τους, αντίστοιχα, με τις προϋποθέσεις των περ. β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 4 αναλόγως εφαρμοζόμενες, τόσο για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, όσο και για ιδιώτες.

**** Οι οποίες είναι: β) η σύμβαση αφορά μόνο στη διάθεση οχήματος χωρίς οδηγό και δεν συνοδεύεται από σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η οποία συνομολογείται με την ίδια επιχείρηση και αφορά στον οδηγό ή το βοηθητικό προσωπικό, γ) το μισθωμένο όχημα, κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί, και δ) το μισθωμένο όχημα οδηγείται από το ίδιο το προσωπικό της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί.

2. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μπορούν να εκμισθώνουν στα πρόσωπα της παρ. 1, φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με ΜΑΜΦΟ, έως και τρεισήμισι (3,5) τόνους, που τους ανήκουν ή τα έχουν μισθώσει από
εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας τους.
3. Η εκμίσθωση των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:
α) τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης να έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα της επιχείρησης εκμίσθωσης,
β) στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, στο πεδίο των παρατηρήσεων, αναγράφεται: «Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης επιχείρησης εκμίσθωσης αυτοκινήτων»

Άρθρο 10 | Κατάρτιση και γνωστοποίηση της σύμβασης μίσθωσης

Παράγραφος 1:Για τις μισθώσεις του παρόντος καταρτίζεται σύμβαση μίσθωσης που περιέχει, τουλάχιστον, το όνομα του εκμισθωτή, το όνομα του μισθωτή, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του οχήματος.

Παράγραφος 3:Η σύμβαση που καταρτίζεται για τις μισθώσεις του παρόντος γνωστοποιείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν. 4987/2022, Α’ 206)

Άρθρο 15 | Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργείται η παρ. ΙΕ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 «για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές» (L 33).

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο τον νόμο στο ΦΕΚ Α’ 170/23.10.2023 που έχει δημοσιευθεί.