• 211 1066020 - 698 3227440
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά
12 Δεκ 2019

Φόρος Παροχής σε Είδος – υπολογισμός βάση κλίμακας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ, o Νόμος 4646/2019 που αφορά Φορολογικές Μεταρρυθμίσεις.  Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του Φόρου Παροχής σε Είδος (υπολογίζεται κλιμακωτά) καθώς και τα όρια των Λιανικών Τιμών Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) βάση των οποίων υπολογίζεται, αλλά και τα όρια των ΛΤΠΦ οχημάτων που απαλλάσσονται από τον φόρο (οχήματα επαγγελματικού σκοπού και χαμηλών ρύπων έως 50 gr CO2/km, ),  Άρθρα 4. και 5. Επίσης προσαυξάνεται κατά 30% η έκπτωση στα ακαθάριστα έσοδα για την δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 gr CO2/km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ (Άρθρο 78).

Ο νόμος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 201 Α/2019 και ισχύει από 12/12/2019.