• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
02 Μαρ 2007

Κ.Ο.Κ. | Κλήσεις Παράνομης Στάθμευσης | Παραβάτης θεωρείται ο Μισθωτής – Νόμος 3354/2007

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3354 με τίτλο “Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις.” όπου με βάση το παρακάτω άρθρο, η παράγραφος 11 του άρθρου 34 του ΚΟΚ αλλάζει και στην περίπτωση παράνομης στάθμευσης μισθωμένου οχήματος που ανήκει σε επιχείρηση ενοικιάσεως αυτοκινήτων θεωρείται ως παραβάτης ο Μισθωτής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ | ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15 | Χορήγηση αδειών οδήγησης και άλλες διατάξεις

2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 34 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Ως παραβάτης των διατάξεων που ρυθμίζουν τη στάθμευση θεωρείται ο οδηγός του οχήματος που καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω και, σε περίπτωση απουσίας του οδηγού, ο κάτοχος αυτού. Εάν το όχημα ανήκει σε επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι μισθωμένο, ως παραβάτης λογίζεται ο μισθωτής που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο

Ο συγκεκριμένος Νόμος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α’ 40/23.02.2007 και ισχύει από 23/02/2007.