• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

EASY RENTAL

139, PLAPOUTA ST
141 21 N. HERAKLIO
Τel: +30 210 6122550
Fax: +30 210 6122560
Website: www.easyrental.gr

SETE

Ιστορικό