• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
11 Απρ 2018

Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές (New Deal for Consumers)

Τον Απρίλιο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλοντας να ισχυροποιήσει τα δικαιώματα των Καταναλωτών, πρότεινε μια Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές (New Deal for Consumers) που αποτελείται από ένα πακέτο Οδηγιών.  Το βήμα αυτό κρίθηκε απαραίτητο γιατί, παρόλο που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύουν ήδη πολύ ισχυροί κανόνες για την προστασία του Καταναλωτή, η εμπειρία έδειξε ότι η πλήρης επιβολή τους στην πράξη είναι δύσκολη.

Η Νέα Συμφωνία, μεταξύ άλλων, εισάγει το δικαίωμα της συλλογικής επανόρθωσης για τις περιπτώσεις που ομάδες καταναλωτών υπέστησαν ζημιά. Έτσι, θα εξισορροπηθούν οι ανισότητες που παρατηρούνται τώρα, όπου οι μεμονωμένοι καταναλωτές είναι αδύναμοι απέναντι σε μεγάλες επιχειρήσεις. Οι αυστηρές κυρώσεις θα συνδέονται με τον ετήσιο κύκλο εργασιών της εταιρίας, άρα η απάτη δεν θα είναι πια φθηνή υπόθεση…

Η Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές προβλέπει:

  • την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στο διαδίκτυο (μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές),
  • την εισαγωγή νέων «εργαλείων» για την άσκηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την αποζημίωσή τους (συλλογική αγωγή),
  • μεγαλύτερη προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,
  • θέσπιση αποτελεσματικών κυρώσεων για παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ (πρόστιμα που υπολογίζονται βάσει του ετήσιου κύκλου εργασιών),
  • αντιμετώπιση των καταναλωτικών προϊόντων δύο ποιοτήτων,
  • αλλά και εξάλειψη περιττών βαρών για τις Επιχειρήσεις (ευελιξία στον τρόπο επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές, κατάργηση του δικαιώματος υπαναχώρησης κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις).

Επόμενο βήμα είναι η συζήτηση και ψήφιση των προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια η ενσωμάτωση των Οδηγιών που θα προκύψουν στο Εθνικό Δίκαιο των Κρατών – Μελών