• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
21 Ιούν 2021

Νόμος 4808 | Εργασιακό

Δημοσιεύτηκε  ο νόμος 4808 με τίτλο «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.»  όπου επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα άρθρα μεταξύ άλλων:

Άρθρο 5 | Υποχρεώσεις εργοδότη για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης
Άρθρα 27-31, 34-45 | Άδειες (πατρότητας, γονική, μητρότητας, γάμου, κλπ.), ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας
Άρθρο 55 | Καθιέρωση χρονικών ορίων εργασίας
Άρθρο 56 | Ανάπαυση εργαζομένων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 88/1999
Άρθρο 57 | Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζομένους μερικής απασχόλησης – Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990
Άρθρο 58 | Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας – Προσθήκη τίτλου, τροποποίηση των παρ. 3, 5 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 4 του ν. 2874/2000
Άρθρο 59 | Συμφωνία περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας – Τροποποίηση της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 41 του ν. 1892/1990
Άρθρο 61 | Χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας αναψυχής
Άρθρο 62 | Άδεια άνευ αποδοχών
Άρθρο 63 | Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας
Άρθρο 65 | Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας
Άρθρο 66 | Προστασία από τις απολύσεις
Άρθρο 67 | Τηλεργασία – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3846/2010
Άρθρο 74 | Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
Άρθρο 78 | Καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ – Τροποποίηση των περ. α’ και β’του άρθρου 80 του ν. 4144/2013
Άρθρο 129 | Μέτρα για εποχικά εργαζομένους στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο (στο 5 στην τρίτη παράγραφο)
Άρθρο 130 | Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
Άρθρο 131 | Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ – Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4778/2021
Άρθρο 132 | Μεταφορά ετήσιας κανονικής αδείας και παρατάσεις λόγω της πανδημίας – Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4756/2020
Άρθρο 151 | Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων (και Ιούνιος 2021)- Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

Ο νόμος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α’ 101/19.06.2021.