• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
09 Μάι 2008

Πρόγραμμα επιδότησης e-Services

Προκηρύχθηκε δια μέσου του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορικής” το πρόγραμμα e-Services  που αφορά όλους τους Κλάδους των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των Τουριστικών και Παροχής Υπηρεσιών.
Στόχος του προγράμματος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων για την παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πελάτες τους και ειδικότερα η ενίσχυση ενεργειών που αποσκοπούν στην διενέργεια εμπορικών συναλλαγών μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας (e-booking).
Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία είναι η επιχείρηση να έχει συσταθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008 και να λειτουργεί έχοντας την από τον νόμο προβλεπόμενη Άδεια Λειτουργίας.
Οι προϋπολογισμοί των προτάσεων που θα υποβληθούν μπορούν να κυμαίνονται από 5.000 € έως 50.000 €.
Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 60% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης μελετών έχει ορισθεί η Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2008.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέστε στην γραμματεία του ΣΤΕΕΑ, τηλ. 210 6264281.