• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
27 Ιούλ 2022

Ψηφιακή Άδεια Οδήγησης | Εφαρμογή Gov.gr.wallet

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. 4082 και με τίτλο «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136).»

Στη απόφαση περιγράφεται η νέα εφαρμογή Gov.gr Wallet στην οποία δύναται ο κάθε ένας να αποθηκεύσει ηλεκτρονικά το δίπλωμα οδήγησης και την ταυτότητά του.

Στο Άρθρο 1, παράγραφο 2 αναφέρεται ότι  σκοπός της παρούσας είναι η διευκόλυνση των φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή ταυτοποίησης αυτών από φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή δικαστικές αρχές ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο υποχρεώσεών τους, εφόσον η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται με την επίδειξη στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή της άδειας οδήγησης. 

Στην εφαρμογή υπάρχει η επιλογή “Έλεγχος εγγράφου” την οποία χρησιμοποιεί αυτός που κάνει τον έλεγχο

Στο Άρθρο 3, παράγραφο 2 αναφέρεται ότι τα στοιχεία της άδειας οδήγησης που αποθηκεύονται στην εφαρμογή αποκλειστικά, σε ψηφιακή μορφή, τα ακόλουθα:

α) αριθμός άδειας οδήγησης,
β) ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,
γ) ημερομηνία γέννησης,
δ) τόπος γέννησης,
ε) ημερομηνία και αρχή έκδοσης της άδειας οδήγησης,
στ) ημερομηνία λήξης ισχύος του εντύπου της άδειας οδήγησης,
ζ) αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.),
η) κατηγορία άδειας οδήγησης,
θ) ημερομηνία χορήγησης των διαφόρων κατηγοριών άδειας οδήγησης,
ι) ημερομηνία λήξεως ισχύος της κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης,
ια) φωτογραφία του κατόχου και
ιβ) λοιπές πληροφορίες του κατόχου.

Επίσης φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή κωδικού QR. Στο Άρθρο 4  στην παράγραφο 2 αναφέρει ότι ο έλεγχος ταυτότητας ή η ταυτοποίηση του κατόχου πραγματοποιείται από τα πρόσωπα της παρ. 1 με τη χρήση της εφαρμογής. Ειδικότερα, τα πρόσωπα της παρ. 1, επαληθεύουν, μέσω της σάρωσης του κωδικού QR, τη γνησιότητα και την εγκυρότητα του εγγράφου με τη χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184)Και συνεχίζει στην παράγραφο 3 ότι, για την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτότητας ή της ταυτοποίησης, αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του κατόχου, μέσω σχετικής ειδοποίησης (push notification), αριθμός ασφαλείας που αποτελείται από τέσσερα (4), κατ’ ελάχιστον, ψηφία (για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας), τον οποίο ο κάτοχος γνωστοποιεί στα πρόσωπα της παρ. 1. Εφόσον ο κάτοχος το επιλέξει, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής, δύναται να προεγκρίνει την επόμενη και μόνο επαλήθευση, από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για τα επόμενα πέντε (5) λεπτά.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 3982/27.07.2022 και ισχύει από 28/07/2022 .

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, για χρηστικές πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να πάτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα:  Gov.gr Wallet 

Την εγκύκλιο με οδηγίες για το πως θα γίνεται η ταυτοποίηση στοιχείων μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.