• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
09 Μαρ 2022

Ταξινόμηση Οχημάτων | Ενημέρωση από ΑΑΔΕ για περιβαλλοντικό τέλος

Με την εγκύκλιο Ε.2020/24-2-2022 η ΑΑΔΕ κοινοποιεί τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του νόμου 4890/2022 (ΦΕΚ Α’ 23) «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες, φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” (A’ 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»- Τροποποίηση των Ε.2114/20.7.2020 και Ε.2125/31.7.2020 εγκυκλίων Διοικητή ΑΑΔΕ- Παροχή οδηγιών.

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13, με τις οποίες επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος στα επιβατικά αυτοκίνητα, της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν.2960/01, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Εuro 5b και στα φορτηγά αυτοκίνητα των περ. β΄, γ΄, ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν.2960/01 και τις μεταχειρισμένες βάσεις αυτών, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων και Εuro 5b.

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο στην αντίστοιχη σελίδα της ΑΑΔΕ: Ε.2020/24-02-2022| ΑΑΔΕ