• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
09 Οκτ 2022

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ | Η Υπουργική Απόφαση για τις εταιρείες μίσθωσης οχημάτων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμόνβωΔ30/Δ5α/301162 απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ30/Δ5α/73567/11-3-2022 υπουργικής απόφασης «Εφοδιασμός
των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα» (Β’ 1144).» η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει τα ακόλουθα :

Άρθρο 1
Τροποποιείται η υπό στοιχεία Δ30/Δ5α/73567/11-3-2022 (Β’ 1144) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 προστίθεται η παρ. 6 ως εξής:
«6. Αναφορικά με τα μισθωμένα αυτοκίνητα, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, οι εκμισθωτές οχημάτων (ιδιοκτήτες) οφείλουν να παρέχουν στους μισθωτές τον κατάλληλο αναφερόμενο εξοπλισμό για τα οχήματα που μισθώνουν. Ο εφοδιασμός των μισθωμένων οχημάτων με τον κατάλληλο εξοπλισμό γίνεται μετά από αίτημα του μισθωτή. Η δυνατότητα παροχής του κατάλληλου εξοπλισμού αλλά και η αίτηση παροχής του μισθωτή αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.».
2. Στο άρθρο 3 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Για τα μισθωμένα αυτοκίνητα ως παραβάτης της παρούσας νοείται και ο εκμισθωτής μόνο όταν δεν χορηγεί τον αναφερόμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 1.».

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 5190/06.10.2022 και ισχύει από 06/10/2022.