• 210 6264931 - 698 3227440
 • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
13 Ιαν 2023

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ | Ισχύς ελληνικών και ξένων αδειών οδήγησης στην Ελλάδα

Στην αριθ. Δ30/Α3/5599/09.01.2023 (ΑΔΑ: ΨΥ7Ξ465ΧΘΞ-05Χ) εγκύκλιο του Υφυπουργού Μεταφορών του ΥΠΟΜΕ αναγράφεται αναλυτικά η ισχύς των ελληνικών και ξένων αδειών οδήγησης στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα:

 1. Κάτοχοι ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης : Δικαίωμα οδήγησης στην Ελλάδα, ανά κατηγορία ελληνικής άδειας οδήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.51/2012 (Α΄101) θα βρείτε στον Πίνακα 1.
 2. Κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης από Κράτος-μέλος της Ε.Ε., καθώς και από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν (που αναφέρονται στον Πίνακα 2) : Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (άρθρο 2 και 6 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ, καθώς και την Απόφαση (ΕΕ) 2016/1945 της Επιτροπής για την ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης), εκδοθείσες άδειες από τα προαναφερθέντα κράτη που χορηγούνται για οποιαδήποτε κατηγορία ισχύουν και για οχήματα της κατηγορίας ΑΜ (μοτοποδήλατα και ελαφρά δίκυκλα και τετράκυκλα, όπως ορίζονται από τον Κανονισμό 168/2013/ΕΕ).
 3. Κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης από την Ελβετία : Ισχύει ως έχει επί του ελληνικού εδάφους επί 12 μήνες από την είσοδο του/της κατόχου της στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1333/1983 (Α΄31) με τον οποίο κυρώθηκε η «Συμφωνία για αμοιβαία αναγνώριση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μεταξύ της Ελλάδας και της Ελβετίας». Μετά την πάροδο 9 μηνών από την είσοδό του/της κατόχου στην Ελλάδα, μπορεί να αιτηθεί τη μετατροπή της σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνικής άδειας οδήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄3056), εφόσον επιθυμεί να οδηγεί στην Ελλάδα και μετά το δωδεκάμηνο παραμονής του/της στη χώρα μας.
 4. Κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης από την Σερβία, την Αλβανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα : Ισχύει ως έχει επί του ελληνικού εδάφους έως ότου οι κάτοχοι της αποκτήσουν τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. Μετά την απόκτηση της συνήθους διαμονής στην Ελλάδα οι κάτοχοί της, εφόσον επιθυμούν να οδηγούν στην Ελλάδα, οφείλουν να τις μετατρέψουν σε ελληνικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄3056)
 5. Κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης από Συμβαλλόμενο κράτος στη Σύμβαση της Βιέννης (άρθρο 94§3(δ) του ΚΟΚ), εφόσον οι κάτοχοι δεν έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα και η άδεια είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Παραρτήματος 6 «Εθνική Άδεια Οδήγησης» του ν. 4266/2014 (Α΄135): Κατά την έκδοση της παρούσας τα συμβαλλόμενα κράτη αναφέρονται στον Πίνακα 4. Επισημαίνεται ότι ο επικαιροποιημένος πίνακας (σε πραγματικό χρόνο) με τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Βιέννης μπορεί να αναζητείται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο σύνδεσμο:United Nations Treaty Connection- Convention on Road Traffic
 6. Κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης από Τρίτη χώρα, εφόσον οι κάτοχοί της είναι μέλη διπλωματικών αποστολών και προξενικών αρχών, μέλη Διεθνών Οργανισμών και Γραφείων Διεθνών Οργανισμών στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω που είναι ήδη κάτοχοι άδειας οδήγησης και υπό την προϋπόθεση ότι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, πλην των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν και κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών: Η ισχύουσα άδεια οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της εκδούσας αρχής, για το δικαίωμα οδήγησης οχήματος βάσει των κατηγοριών που κατέχουν, επίσημα μεταφρασμένης (άρθρο 94§3(στ) του ΚΟΚ).
 7. Κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης από Κράτος στο οποίο δεν εκδίδεται διεθνής άδεια οδήγησης, εφόσον οι κάτοχοι της δεν έχουν τη συνήθη τους διαμονή στην Ελλάδα και μόνο για τα παρακάτω οχήματα: μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και επιβατικών αυτοκινήτων. Για την οδήγηση των υπόψη οχημάτων από τους/τις ανωτέρω απαιτείται η κατοχή ισχύουσας εθνικής άδειας των αντίστοιχων κατηγοριών υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (άρθρο 94§3(ζ) του ΚΟΚ.
 8. Κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Γιβραλτάρ κατά τη διαμονή (στην περίπτωση αυτή ως διαμονή νοείται τόσο η προσωρινή όσο και η συνήθης διαμονή) των κατόχων τους στην Ελλάδα και για τα παρακάτω οχήματα: μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και επιβατικών αυτοκινήτων: Για την οδήγηση των υπόψη οχημάτων από τους/τις ανωτέρω απαιτείται η κατοχή ισχύουσας εθνικής άδειας των αντίστοιχων κατηγοριών υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (άρθρο 94§3(ζ) του ΚΟΚ). Η μετάφραση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που οι εγγραφές επί της άδειας οδήγησης δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Για την κατανόηση των κατηγοριών που κατέχει κάποιος κάτοχος άδειας οδήγησης,
  • Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον Πίνακα 5.
  • Καναδά στον Πίνακα 6.
  • Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας στον Πίνακα 7 και εδώ.
 9. Κάτοχοι ισχύουσας Διεθνούς Άδειας Οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα: Προκειμένου η διεθνής άδεια οδήγησης να έχει ισχύ θα πρέπει να συνοδεύεται από την ισχύουσα εθνική άδεια οδήγησης του κατόχου της.

Ολόκληρη την εγκύκλιο με το παράρτημα με τους ΠΙΝΑΚΕΣ όλων των παραπάνω περιπτώσεων να τα διαβάσετε εδώ.