• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
06 Ιούν 2020

COVID | ΕΙΧ με Οδηγό | ΚΥΑ Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού | Μειωμένος ΦΠΑ έως 31.10.2020

Δημοσιεύτηκε η απόφαση με Αριθμ. οικ. Α 32546/1683 «1. Καθορισμός του ελάχιστου τιμήματος μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως, κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 συνεπεία της μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 24% σε 13% για συγκεκριμένες υπηρεσίες», όπου στην παράγραφο 23 (β) αναφέρει:

Κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως 31.10.2020 καθορίζεται, συνεπεία της μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α. σε 13% για συγκεκριμένες υπηρεσίες, το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών στα ογδόντα δύο ευρώ (82 €). Αντιστοίχως, το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης με σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριάντα λεπτών (30’), ορίζεται στα τριάντα έξι ευρώ (36 €).
Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.06.2020 έως 31.10.2020

Η παραπάνω απόφαση βασίζεται στην παράγραφο 2,γ. του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α 104) που αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Άρθρο 11: Μείωση συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες

Παράγραφος 2,γ. Μετά την παρ. 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προστίθεται νέα παρ.1α ως εξής:
«1α. Η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους.»

Επομένως για το παραπάνω διάστημα για την υπηρεσία ΕΙΧ με οδηγό ο ΦΠΑ είναι 13%.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 2200/06.06.2020.