• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
17 Ιούλ 2020

Ενοικίαση με Οδηγό | Διευκρινιστική εγκύκλιος Υπουργείου Μεταφορών σχετικά με τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ψηφιακό Μητρώο κ.ά.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών με αριθμό οικ Α 43545/2224 16/7/2020 και θέμα : “Θέματα εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας Επιβατηγών Ιδιωτικών Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων, κατά τις διατάξεις των περιπτ. 1 έως 5 της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του ν.4093/2012 (Α’ 222), του ν.4512/2018 (Α’ 5) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων.” διευκρινίζει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • Τα στοιχεία που συμπληρώνονται και καταχωρούνται στο ψηφιακό Μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξυπηρετούν τον σκοπό ελέγχου, κυρίως κατά τη διενέργεια καθ’ οδόν ελέγχων από τα αρμόδια όργανα, της ορθής ή μη εκτέλεσης του έργου της εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό. Στην παρούσα φάση το ψηφιακό Μητρώο δεν είναι διασυνδεδεμένο με την Α.Α.Δ.Ε.
  • Για τα στοιχεία που συμπληρώνονται στη σύμβαση ενοικίασης (συμφωνητικό εκμίσθωσης) και καταχωρούνται στο ψηφιακό Μητρώο, ισχύουν τα εξής:
    1. Στην περίπτωση που Μισθωτής είναι Νομικό Πρόσωπο, τότε στα στοιχεία του μισθωτή (στοιχείο ii) απαιτητά είναι η Επωνυμία και ο Α.Φ.Μ.
    2. Στην περίπτωση που Μισθωτής είναι Φυσικό Πρόσωπο που δεν επιβαίνει στο όχημα ή Νομικό Πρόσωπο, συμπληρώνεται το σημείο επιβίβασης του επιβάτη στο στοιχείο (ix).
  • Ο οδηγός θα τηρεί και θα επιδεικνύει οποτεδήποτε του ζητηθεί από αρμόδιο όργανο ελέγχου, κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων ή των προς παραλαβή επιβατών, κατά περίπτωση.
  • Εφόσον η μεταφορά επιβατών εκτελείται στο πλαίσιο έγγραφης συμφωνίας μακροχρόνιας διάρκειας με Νομικό Πρόσωπο, τότε εντός του οχήματος θα τηρείται και θα επιδεικνύεται οποτεδήποτε ζητηθεί από αρμόδιο όργανο ελέγχου, αντίγραφο αρμοδίως υπογεγραμμένης (συμβατικά ή ψηφιακά) έγγραφης συμφωνίας από όπου προκύπτει η υποχρέωση εκτέλεσης του έργου της μεταφοράς.
  • Ως «σημείο έναρξης της μίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχήματος, με οδηγό» ορίζεται η έδρα ή το υποκατάστημα ή νομίμως δηλωμένος χώρος στάθμευσης της επιχείρησης που εκμισθώνει το όχημα όπως προκύπτουν από το Καταστατικό  ή από τους τίτλους ιδιοκτησίας ή από το συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης.

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο εδώ.