• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
25 Απρ 2021

COVID | Παράταση & αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ.

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών Αριθμ. Α.1091 και θέμα «Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 της υπό στοιχεία Α. 1200/28.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών “Παράταση και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19” (Β’ 3612).»

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση η προθεσμία αναστολής είσπραξης και παράτασης καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών της παρ. 1 της υπό στοιχεία Α.1200/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία λήγει στις 30/4/2021, παρατείνεται έως και τις 31/12/2021.

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 1663/23.04.2021 και ισχύει από 23/04/2021.