• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
21 Μάι 2021

COVID | Παράταση προθεσμίας καταβολής της δόσης Μαίου 2021, ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Δημοσιεύτηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών:

Απόφαση με Αριθμ.Α1110 και με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).» βάση της οποίας ο ΚΑΔ του κλάδου μας αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ της σελ.24217  μεταξύ αυτών που υπάγονται στην συγκεκριμένη ρύθμιση.

Απόφαση με Αριθμ.Α1109 και με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).» βάση της οποίας ο ΚΑΔ του κλάδου μας αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ της σελ.24223  μεταξύ αυτών που υπάγονται στην συγκεκριμένη ρύθμιση.

 

Η συγκεκριμένες Αποφάσεις έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 2092/20.5.2021.