• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
26 Ιαν 2021

COVID | ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ | Τροποποίηση του καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης

Δημοσιεύτηκε η KYA με αριθμό οικ.3297/110 και με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β΄ 2274), όπως ισχύει. »

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 240/25.1.2021 και ισχύει από 25/01/2021.