• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
21 Μαρ 2021

COVID | Βεβαιωμένες Οφειλές | Παράταση προθεσμίας δόσης Μαρτίου 2021

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Α.1056 και θέμα «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).» στην οποία αναγράφονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εντάσσονται στην παράταση προθεσμίας καταβολής της δόσης του Μαρτίου 2021 των βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ(Άρθρο 1).

Στον ΠΙΝΑΚΑ (σελ.12997-13000) αναγράφονται οι ΚΑΔ του κλάδου.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 1071/19.03.2021 και ισχύει από 19/03/2021.