• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
18 Μάι 2023

ΕΙΧ με Οδηγό | Υποχρέωση 2ωρης “προκράτησης” στο Ψηφιακό Μητρώο

Δημοσιεύτηκε  η Απόφαση με Αριθμ. 154785 και τίτλο «Καθορισμός κανόνων εφαρμογής της ολικής εκμίσθωσης Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό μέσω προκρατήσεως» βάση της οποίας

Στα νησιά της χώρας, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας, και για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως και την 31η Οκτωβρίου υπάρχει η υποχρέωση ενημέρωσης  του Ψηφιακού Μητρώου 2 ώρες πριν την έναρξη της διάρκειας της σύμβασης ολικής μίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα εφαρμόζεται στις συμβάσεις ολικής εκμίσθωσης Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό μέσω προκρατήσεως του τρίτου εδαφίου της περ. 1 της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

Άρθρο 2
Κανόνες εφαρμογής
1. Ως ώρα έναρξης της μίσθωσης λογίζεται η ώρα αναχώρησης του Ε.Ι.Χ. οχήματος από το σημείο έναρξης της μίσθωσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4530/2018(Α’ 59).
2. Με τον όρο προκράτηση νοείται ότι όλα τα στοιχεία¨της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό αναρτώνται υποχρεωτικώς με ευθύνη των εκμισθωτών ή σε περίπτωση διαμεσολάβησης κατά το άρθρο 13 του ν. 4530/2018 και των φορέων διαμεσολάβησης, στο Ψηφιακό Μητρώο των άρθρων 18 και 20 του ν. 4530/2018, τουλάχιστον δύο (2) ώρες προ της ώρας έναρξης αυτής.
3. Απαγορεύεται στα οχήματα του άρθρου 1 η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσέγγιση πελατών όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση ή σε οποιουσδήποτε χώρους στάσης και στάθμευσης.

Άρθρο 3
Διοικητικές κυρώσεις
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 2 επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα ελέγχου, ήτοι την Αστυνομία και το Λιμενικό – Ελληνική Ακτοφυλακή για τους χώρους ευθύνης του, καθώς και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τα πρόστιμα της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4530/2018.

 

Ολόκληρη την Απόφαση μπορείτε να την διαβάσετε στο ΦΕΚ Β’ 3276/17.05.2023 που δημοσιεύθηκε με ημερομηνία 18/5/2023.

Την εγκύκλιο που συνοδεύει την Απόφαση μπορείτε να την δείτε εδώ.