• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
10 Μάι 2023

MVBER | Παράταση του Ευρωπαϊκού κανονισμού 461/2010 που αφορά τις συντηρήσεις και την εγγύηση των οχημάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατείνει τον κανονισμό 461/2010 “Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ” έως τις 31/5/2028. Αυτός ο κανονισμός είναι γνωστός ως Motor Vehicle Block Excemption Regulation (MVBER), βάση του οποίου οι εξουσιοδοτημένοι και οι ανεξάρτητοι επισκευαστές μηχανοκίνητων οχημάτων θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στα δεδομένα που παράγονται από το όχημα τα οποία είναι απαραίτητα για την επισκευή και τη συντήρησή του.

Συγκεκριμένα στο έγγραφο 32023R0822 “Κανονισμός (ΕΕ) 2023/822 της Επιτροπής της 17ης Απριλίου 2023 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 461/2010 όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του” στο άρθρο 1, αναφέρει τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 461/2010 τροποποιείται ως εξής:
1) το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 7
Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και διενεργεί αξιολόγηση αυτού πριν από τις 31 Μαΐου 2028.»
2) στο άρθρο 8, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Η ισχύς του παρόντος κανονισμού λήγει την 31η Μαΐου 2028.».

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον αρχικό κανονισμό 461/2010 μπορείτε να τον διαβάσετε στο EUR-Lex – 32010R0461 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

και την τροποποίηση της περιόδου εφαρμογής του μπορείτε να την διαβάσετε στο EUR-Lex – 32023R0822 – EN – EUR-Lex (europa.eu)