• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
28 Νοέ 2023

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ | Έως 30/4/2024 παρατείνεται το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με Αριθμ. 358265 με τίτλο « Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/70517/238/7.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ κύκλος» (Β’ 3981)» βάση της οποίας παρατείνεται ο δεύτερος κύκλος του Προγράμματος ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ έως τις 30/4/2024 και η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ypen.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://kinoumeilektrika2.gov.gr. (άρθρο 2).

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

  • Τόσο για την Κατηγορία Α (Φυσικά Πρόσωπα), όσο και για την Κατηγορία Β (Νομικά Πρόσωπα), το 85% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά οχήματα L1e έως L7e και αυτοκίνητα και το 15% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά ηλεκτρικά ποδήλατα (άρθρο 1).
  • Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία Ωφελούμενου/Τελικού Αποδέκτη αλλά και ανά Κατηγορία Οχημάτων, όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη ποσόστωσης, δύναται να αναπροσαρμόζεται, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Διαχείρισης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ανάλογα με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, εντός του ορίου της συνολικής δαπάνης του παρόντος άρθρου. (άρθρο 1).
  • Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης χρονομίσθωσης (leasing), η εταιρεία χρονομίσθωσης (leasing) εκδίδει απόδειξη ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που επιλέγεται η απόκτηση του οχήματος μετά τη λήξη της ελάχιστης περιόδου μίσθωσης (36 μήνες), προσκομίζεται η σύμβαση χρονομίσθωσης του οχήματος, με την οποία έχει συμφωνηθεί η αγορά του οχήματος κατά τη λήξη της μίσθωσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ. (άρθρο 5).
  • Μετά την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής, ο ωφελούμενος ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος και υποχρεούται:

Α) εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η αίτησή του, να αναρτά στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης: α) το δελτίο παραγγελίας του οχήματος, στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική προκαταβολή που έχει καταβληθεί, ή β) τη σύμβαση μίσθωσης (leasing), εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος, συνοδευόμενη από τιμολόγιο ή απόδειξη ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της ενίσχυσης.
Σε περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα των σαράντα πέντε (45) ημερών παρέλθει άπρακτο, η έγκριση απορρίπτεται αυτομάτως και ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα λήψης της εγκεκριμένης ενίσχυσης.
Β) εντός οκτώ (8) μηνών από την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής, να υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης της πράξης αναρτώντας τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης του Παραρτήματος ΙΙ.
Σε περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών παρέλθει άπρακτο, η έγκριση απορρίπτεται αυτομάτως και ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα λήψης της εγκεκριμένης ενίσχυσης.»

 Η προθεσμία των σαράντα (45) ημερών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τους ωφελούμενους, των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής που έχουν ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχει υποβληθεί εκ μέρους τους αίτημα ολοκλήρωσης της πράξης μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. Για τους εν λόγω ωφελούμενους, η παραπάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών εκκινεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση στο ΦΕΚ Β’ 6700/27.11.2023 που έχει δημοσιευθεί.

Την ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.