• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
03 Ιούν 2024

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ | «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» | Η προκήρυξη της Δράσης

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 32625 και τίτλο “Προκήρυξη της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Γ’ κύκλος»” .

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις ακόλουθες σημαντικές διαφορές με τον Β’ Κύκλο του προγράμματος, που αφορούν τον κλάδο μας:

  • τα αυτοκίνητα που επιδοτούνται είναι ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  (οι επιδοτήσεις είναι διαφορετικές για οχήματα κατηγορίας L – ανατρέξτε στον πίνακα, σελ.32108)
  • τα ποσά της επιδότησης για τα Νομικά Πρόσωπα ανά αυτοκίνητο είναι μειωμένα : 30% (έως 6,000€) έως και 20 οχήματα και 20% (έως 4,000€) από 21 και άνω (στις περιπτώσεις που η ΕΔΡΑ είναι σε νησί, επιπλέον 4,000€ επιδότηση ανά όχημα)
  • δυνατότητα προεραιτικής απόσυρσης 2,000€ και επιδότηση φορτιστή 500€
  • για τα Νομικά Πρόσωπα δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των επιδοτούμενων οχημάτων αλλά περιορισμός στο συνολικό επιδοτούμενο ποσό βάση των συνολικών επιδοτήσεων ανά ΑΦΜ σε περίοδο 3 οικομικών ετών (“Επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2831 (de minimis), το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ κατά την περίοδο των τριών προηγούμενων ετών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.” , Άρθρο 13, παρ.4 σελ. 32117)
  • δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα υποβολής αίτησης με την παραγγελία του οχήματος ή την αποδοχή της μίσθωσής του. Μόνο με το τιμολόγιο αγοράς ή το τιμολόγιο του Α’ αυξημένου μισθώματος ισόποσο με το ποσό επιδότησης. Όλες οι δαπάνες που έχουν γίνει από την 1η Μαίου 2024 είναι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ προς ένταξη στην δράση «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Γ’ ΚΥΚΛΟΣ.
  • παραμένει έως δύο ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων που μπορούν να κάνουν τα Νομικά Πρόσωπα.

Μπορείτε να διαβάσετε την συγκεκριμένη Απόφαση στο ΦΕΚ Β’ 3076/03.06.2024 .

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του Γ’ Κύκλου είναι η https://kinoumeilektrika3.gov.gr  (πιλοτική λειτουργία 3/6/2024-7/6/2024) της οποίας η ενεργοποίηση θα ανακοινωθεί από το το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Διευκρίνηση για το πώς θα τιμολογείτε το Α’ αυξημένο μίσθωμα βάση του ποσού της επιδότησης:
Η επιδότηση αφορά πάντα καθαρή αξία και δεν περιλαμβάνει ποτέ ΦΠΑ . Άρα θα πρέπει να είναι ίσο με το ποσό της επιδότησης πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Την ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.