• 210 6264931 - 698 3227440
 • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
07 Νοέ 2020

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ | Τροποποίηση της ΚΥΑ 77472/520 Προκήρυξη της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με αριθμό ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/106871/930 με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 77472/520 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323/07.08.2020).»

 

Τροποποιήσεις

 • Η βασική τροποποίηση είναι ότι όπου αναφέρει η αρχική απόφαση «ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» αντικαθίσταται από τον όρο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».
 • Στο αρχικό άρθρο 12.3 έχει προστεθεί παράγραφος που αναφέρει ότι ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις, αντί πιστοποιητικού νόμιμης εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ., απαιτείται η προσκόμιση γενικού πιστοποιητικού στο Γ.Ε.ΜΗ. (εμπορικές επιχειρήσεις) ή δήλωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση. (σελ.54654)
 • Στο αρχικό άρθρο 16 έχει προστεθεί το «16.2: Καταβολή της ενίσχυσης/Πίστωση του Λογαριασμού του Ωφελούμενου» όπου αναφέρει πώς γίνεται η συγκεκριμένη διαδικασία. (σελ. 54654)
 • Στα δικαιολογητικά στο Παράρτημα Ι (σελ.54655) Κατηγορία Α έχουν τροποποιηθεί:
  • στο (α) προστίθεται «ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης εν ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό,»
  • καταργείται το (στ)
  • στην κατηγορία των τρίτεκνων/πολυτέκνων ζητείται και το έντυπο Ε1
  • τι απαιτείται για «έξυπνο» οικιακό σημείο φόρτισης σε περίπτωση μονοκατοικίας ή  σε περίπτωση που η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία αλλά παρακολούθημα.
 • Στα δικαιολογητικά στο Παράρτημα Ι Κατηγορία Γ (σελ.54656) έχουν τροποποιηθεί:
  • στο (α) προστίθεται «ή Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ»
  • στο (β) προστίθεται «στην περίπτωση ατομικής εμπορικής επιχείρησης προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.»
  • προστίθεται το «(γ) δήλωση έναρξης εργασιών στην Δ.Ο.Υ.»
  • καταργείται το (θ) της αρχικής ΚΥΑ (η Υπεύθυνη Δήλωση για την Βεβαίωση ότι ο ωφελούμενος έλαβε γνώση για το πρόγραμμα).

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4904 Β 7/11/2020.