• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
08 Νοέ 2020

Ενοικίαση με Οδηγό | Απόφαση Τροποποίησης Ιατρικών Πιστοποιητικών για χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης κάθε 5έτη

Δημοσιεύτηκε η απόφαση με Αριθμ. 84962 (2) του Υπουργείου Μεταφορών (ΦΕΚ 4896 Β 6/11/2020) που αφορά την «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. Α 79574/ 5488/16/15.12.2017 υπουργικής απόφασης «Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α’ 222)» (Β’ 4587)».

Στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του ΦΕΚ 4896 Β 6/11/2020 επισυνάπτονται τα νέα έντυπα.