• 210 6264931 - 698 3227440
 • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
02 Μάι 2000

Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1ο

Το Σωματείο το οποίο ιδρύθηκε υπό την επωνυμία «Σωματείο Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων» βάσει Καταστατικού εγκεκριμένου από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 3169/79 απόφασή του και καταχωρημένου στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του ίδιου Πρωτοδικείου υπό τους όρους 8993/80 και (ειδ.) 2505/80,  θα έχει από τώρα και στο εξής την ακόλουθη επωνυμία:
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»  (Σ.Τ.Ε.Ε.Α.Ε.)

Άρθρο 2ο

Έδρα του Σωματείου είναι ο Δήμος Κηφισιάς και ειδικότερα το επί της οδού Βιλτανιώτη, αριθμός 31 γραφείο.
Για την πραγμάτωση των σκοπών του Συνδέσμου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση και εγκατάσταση παραρτημάτων, γραφείων και υπηρεσιών ή/και το διορισμό αντιπροσώπων του Συνδέσμου και σε άλλες εκτός της έδρας του, πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3ο

Ως σκοπό ο Σύνδεσμος έχει την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του με κάθε νόμιμο μέσο.
Για τη διευκόλυνση των Δημόσιων Αρχών να προσδιορίσουν τα μέσα με τα οποία θα επιδιωχθεί ο σκοπός του Συνδέσμου και σε μια προσπάθεια περιγραφής και αποτυπώσεως τους, αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι:
(α) Η συνεργασία του Συνδέσμου με αρμόδια όργανα της Πολιτείας και γενικότερα των Οργανισμών και Οργανώσεων που ασχολούνται με τον Τουρισμό,
(β) Η σύνταξη μελετών και υπομνημάτων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τον Κλάδο Ενοικίασης Αυτοκινήτων, η οργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, συνεντεύξεων τύπου, εκδηλώσεων για τα ζητήματα αυτά, η δημοσίευση σχετικών άρθρων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο καθώς και στον ηλεκτρονικό τύπο,
(γ) Η διεξαγωγή κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεως και δραστηριότητος για τη διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τον Κλάδο και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου,
(δ) Η χρησιμοποίηση κάθε πρόσφορου νόμιμου μέσου για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης για τα θέματα που ενδιαφέρουν τον Κλάδο και την προβολή των θεμάτων αυτών μέσω τηλεοράσεως, ιστοσελίδων, SMS, δελτίων τύπου, φειγ-βολάν,
(ε) Η επιδίωξη της εκπροσωπήσεως του Συνδέσμου σε συμβούλια, επιτροπές κρατικές και μη, σε οργανισμούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση και αλλού, πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον Κλάδο,
(στ) Η έκδοση βιβλίων, εντύπων επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και η ενίσχυση τέτοιων εντύπων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση για θέματα του Κλάδου,
(ζ) Η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων επαγγελματικής καταρτίσεως και επιμορφώσεως καθώς και η ίδρυση και λειτουργία Σχολής, η οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων κλπ για την επαγγελματική κατάρτιση στελεχών των Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων,
(η) Η σύμπραξη και συνεργασία με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών του,
(θ) Η συμμετοχή οργανικά σε ανώτερες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, με ταυτόσημους ή παρεμφερείς σκοπούς και επιδιώξεις,
(ι) Η προμήθευση του Συνδέσμου με τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό και τον εμπλουτισμό του με τα απαραίτητα μέσα,
(ια) Η δυνατότητα να ιδρύει μονός του ή από κοινού με την πολιτεία, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, φορέα ή φορείς οι οποίοι θα διαχειρίζονται την αδειοδότηση, πιστοποίηση, έλεγχο και εποπτεία λειτουργίας των Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων, την πιστή εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως που ορίζει την ίδρυση και λειτουργία των Επιχειρήσεων του Κλάδου αλλά και την προστασία του επαγγέλματος,
(ιβ) Η μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παροχή προς τα μέλη του νομικής, ασφαλιστικής, τραπεζικής ή άλλης μορφής καλύψεως, ιδρύοντας για το σκοπό αυτό πάσης φύσεως εταιρείες, εφόσον τούτο υποβοηθά το σκοπό,
(ιγ) Η συμμετοχή οργανικά στις προαναφερόμενες οργανώσεις, μιας τοπικού ή γενικού χαρακτήρα και μιας κλαδικού,
(ιδ) Η ίδρυση Τράπεζας Πληροφοριών η οποία θα παρέχει ενημέρωση για θέματα που αφορούν γενικότερα τον Κλάδο και ειδικότερα το αυτοκίνητο σαν αντικείμενο των Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων καθώς και τη φερεγγυότητα και πιστοληπτική ικανότητα των πελατών και
(ιε) Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο το οποίο με το παρόν άρθρο η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του και μόνο να εγκρίνει και να εφαρμόζει.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΛΗ

 Άρθρο 4ο

 Προϋποθέσεις εισδοχής

 1. Ως μέλος του Συνδέσμου γίνεται δεκτό κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί νομίμως στην Ελλάδα Επιχείρηση Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσεως.
 2. Γίνονται επίσης δεκτά ως μέλη του Συνδέσμου οι Σύμβουλοι, οι Διαχειριστές, Διευθυντές και Ανώτεροι Υπάλληλοι των Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσεως.
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βάσει των διατάξεων της προηγούμενης παρ. 2 εισδοχής μέλους είναι η κατάθεση από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση γραπτής δηλώσεως με την οποία, θα πιστοποιεί την ιδιότητα του ως Συμβούλου ή Διαχειριστού ή Διευθυντού ή Ανωτέρου Υπαλλήλου της, θα συνηγορεί υπέρ της εισδοχής του και θα εγγυάται την εκ μέρους του εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του ως μέλους του Συνδέσμου.  Η επιχείρηση που χορήγησε τέτοια δήλωση μπορεί οποτεδήποτε να την ανακαλεί.

Οι δηλώσεις που κάθε επιχείρηση μπορεί να χορηγεί εξαρτώνται από τον αριθμό των ιδιόκτητων εκμισθούμενων αυτοκινήτων.  Θεωρούνται ως ιδιόκτητα και τα δυνάμει χρηματοδοτικής μισθώσεως εκμισθούμενα  αυτοκίνητα.
Το ανώτατο όριο των δηλώσεων καθορίζεται ως εξής:
(α) Επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν ως χίλια (1.000) ιδιόκτητα εκμισθούμενα αυτοκίνητα Ι.Χ. μπορούν να χορηγούν μία (1) δήλωση,
(β) Επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν από χίλια ένα (1.001) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ιδιόκτητα εκμισθούμενα αυτοκίνητα Ι.Χ. μπορούν να χορηγούν μέχρι δύο (2) δηλώσεις,
(γ) Επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν από πέντε χιλιάδες ένα (5.001) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ιδιόκτητα εκμισθούμενα αυτοκίνητα Ι.Χ. μπορούν να χορηγούν τρεις (3) δηλώσεις,
(δ) Επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν περισσότερα από δέκα χιλιάδες ένα  (10.001) ιδιόκτητα εκμισθούμενα αυτοκίνητα Ι.Χ. μπορούν να χορηγούν μέχρι τέσσερεις (4) δηλώσεις.

Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των αυτοκινήτων και συνεπώς ανάκλησης ανάλογου αριθμού δηλώσεων, το ποσό της ετήσιας συνδρομής που έχει ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφεται.  Σε περίπτωση αυξήσεως του αριθμού των αυτοκινήτων και ανάλογης αυξήσεως του αριθμού των χορηγηθεισών δηλώσεων, το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

4.Προϋπόθεση για την έγκυρη χορήγηση των δηλώσεων της προηγουμένης παραγράφου και τη διατήρηση της ισχύος τους είναι η υποβολή από κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση στο Σύνδεσμο κατά το χρόνο καταβολής της ετήσιας συνδρομής υπευθύνου δηλώσεως στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των  ιδιόκτητων εκμισθούμενων αυτοκινήτων Ι.Χ.

 

 1. Δε γίνεται δεκτό ως μέλος του Συνδέσμου φυσικό πρόσωπο το οποίο καταδικάσθηκε αμετάκλητα σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του ή σε ποινή θανάτου ή κάθειρξη, καθώς και σε ποινή φυλακίσεως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, δόλια χρεοκοπία, πλαστογραφία, κιβδηλεία και παράβαση του νόμου περί επιταγών.

Δεν γίνονται επίσης δεκτά ως μέλη του Συνδέσμου νομικά πρόσωπα, εάν οι νομικοί εκπρόσωποί τους εμπίπτουν σε έναν από τους παραπάνω λόγους αποκλεισμού.

 

 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ξένα προς το επάγγελμα της Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων γίνονται δεκτά ως συνδεδεμένα μέλη και με περιορισμένα δικαιώματα.

 

Άρθρο 5ο

Διαδικασία εισδοχής

 

 1. Για την εισδοχή μέλους απαιτείται η υποβολή γραπτής αιτήσεως, η οποία να περιέχει δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση του Καταστατικού και του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από :

(α) Πληροφοριακό δελτίο με τα στοιχεία του αιτούντος, βάσει σχετικού υποδείγματος,

(β) Υπεύθυνη δήλωση για το ότι ασκεί νομίμως στην Ελλάδα υπό το όνομά του Επιχείρηση Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσεως και ότι δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του προηγούμενη άρθρου 4,

(γ) Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) της ετήσιας συνδρομής και

(δ) Αντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας επιχειρήσεως του Ε.Ο.Τ.

Στην περίπτωση της εισδοχής μελών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται και από τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τη συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων.

Κάθε μέλος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή που αφορά στα στοιχεία του.

 

 1. Για την εισδοχή συνδεδεμένου μέλους δεν απαιτούνται η υπεύθυνη δήλωση για το ότι ασκεί νομίμως στην Ελλάδα υπό το όνομά του Επιχείρηση Εκμισθώσεως Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσεως και το αντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας επιχειρήσεως του Ε.Ο.Τ.

 

 1. Για την αποδοχή ή την απόρριψη της αιτήσεως εισδοχής μέλους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.  Μέλος του οποίου η αίτηση δεν συγκέντρωσε την παραπάνω πλειοψηφία μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικώς με σχετική πλειοψηφία.  Σε περίπτωση αποδοχής της αιτήσεως ο Γενικός Γραμματέας υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως, να εγγράψει τον αιτούντα στο μητρώο μελών.

 

Άρθρο 6ο

 Δικαιώματα

 

 1. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα:

(α) Να μετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Συνδέσμου και

(β) Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα από τη δράση του Σωματείου.

 

 1. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη του Συνδέσμου που καλύπτουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 εφόσον:

(α) Έχουν εκπληρώσει όλες τις προς το Σύνδεσμο οικονομικές υποχρεώσεις τους και

(β) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

 1. Τα μέλη τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις προς το Σύνδεσμο οικονομικές υποχρεώσεις τους δεν έχουν δικαίωμα παραστάσεως, συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

 

 1. Τα συνδεδεμένα μέλη μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μόνο με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Άρθρο 7ο

 Υποχρεώσεις

 

 1. Τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται:

(α) Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την υποστήριξη του Συνδέσμου και την πραγμάτωση των σκοπών του.

(β) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών και να μην αντιστρατεύονται στα συμφέροντα του Συνδέσμου, και

(γ) Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και εμπροθέσμως τις προς το Σύνδεσμο οικονομικές υποχρεώσεις τους.

 

 1. Οι υποχρεώσεις τις οποίες παρέχουν στο Σύνδεσμο τα μέλη σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το παρόν άρθρο, παρέχονται χωρίς αμοιβή.

 

Άρθρο 8ο

 Αποβολή

 

 1. Τα μέλη αποβάλλονται υποχρεωτικώς από το Σύνδεσμο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από αιτιολογημένη απόφασή του στις εξής περιπτώσεις:

(α) Εάν έπαυσαν να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του παρόντος ή αν συντρέξει στο πρόσωπό τους κάποιος από τους αναφερόμενους στο άρθρο 4 λόγος αποκλεισμού,

(β) Εάν πτώχευσαν ή διέκοψαν τις εργασίες τους,

(γ) Εάν στην περίπτωση μελών εγγραφέντων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4 ανακληθεί η υπέρ αυτών δήλωση της επιχειρήσεως ή η επιχείρηση αυτή έπαυσε να αποτελεί μέλος του Συνδέσμου ή δεν κατέθεσε εμπροθέσμως στο Σύνδεσμο την κατ’ έτος, βάσει της παρ. 4 του ιδίου όπως παραπάνω άρθρου, υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση, ή ο αριθμός των αυτοκινήτων της μειώθηκε σε επίπεδο το οποίο δεν καλύπτει πλέον τις βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 χορηγηθείσες από αυτήν δηλώσεις υπέρ του Συνδέσμου.  Στην τελευταία αυτή περίπτωση η επιχείρηση οφείλει να ανακαλέσει αμέσως, με έγγραφό της απευθυνόμενο στο Σύνδεσμο, ανάλογο αριθμό δηλώσεων, αλλιώς χάνουν την ιδιότητα του μέλους όλα τα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4, βάσει δηλώσεων της επιχειρήσεως αυτής, εγγραφέντα μέλη,

(δ) Εάν καθυστερεί για ένα έτος τη συνδρομή του ή κάποια άλλη οικονομική υποχρέωση που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου,

(ε)  Εάν ενεργεί και συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς του Συνδέσμου, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου,

εν τηρεί τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

 

 1. (α) Την αποβολή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.  Το αποβληθέν μέλος ενημερώνεται άμεσα μέσω συστημένης επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

(β) Κατά της σχετικής αποφάσεως το αποβαλλόμενο μέλος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση με έγγραφη δήλωση κατατιθέμενη στο Σύνδεσμο μέσα σε δέκα πέντε (15) το πολύ ημέρες από την ημέρα, κατά την οποία του γνωστοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.  Η επόμενη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί υποχρεούται να εξετάσει ως πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης της αποβολή ή όχι του μέλους.  Η απόφαση λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία.

(γ) Κατά της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία επικυρώνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, μπορεί το αποβαλλόμενο μέλος να ασκήσει προσφυγή βάσει του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα.

 

 1. Το αποβαλλόμενο μέλος θεωρείται οριστικώς διαγραφέν από το Σύνδεσμο:

(α) στην υπό στοιχεία 2(α) περίπτωση, μετά την τελεσιδικία της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) στην υπό στοιχεία 2(β) περίπτωση, μετά την τελεσιδικία της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και

(γ) στην υπό στοιχεία 2(γ) περίπτωση, μετά την έκδοση τελεσίδικης απορριπτικής αποφάσεως.

 

Άρθρο 10ο

Επανεισδοχή

Μπορούν να γίνουν εκ νέου δεκτά στο Σύνδεσμο αποχωρήσαντα ή αποβληθέντα μέλη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος εάν εξέλιπαν οι λόγοι της αποβολής τους.

Ειδικότερα, όσο αφορά σε μέλη αποβληθέντα για τη μη εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ομόφωνη απόφασή του να κάνει αποδεκτή την επανεισδοχή τους, καθορίζοντας ταυτόχρονα το ποσό της οφειλής το οποίο θα πρέπει τα μέλη να εξοφλήσουν.  Η κατ’ αυτόν τον τρόπο επανεισδοχή μελών μπορεί να γίνει μόνο εάν συντρέχει σοβαρός λόγος ωφέλειας του Συνδέσμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει σε διακανονισμό οφειλών μη αποβληθέντων μελών, με ομόφωνη απόφασή του, αν κρίνει ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι για την παραμονή των μελών αυτών στο Σύνδεσμο.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται επί επανεισδοχής όλες οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος.

 

Άρθρο 11ο

Ευθύνη Μελών

Τα αποχωρήσαντα ή αποβαλλόμενα μέλη εξακολουθούν να ευθύνονται για όλες τις προς το Σύνδεσμο υποχρεώσεις τους τις γεννηθείσες πριν από την ημέρα κατά την οποία έχασαν της ιδιότητα του μέλους.

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12ο

Συγκρότηση

 

 1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των νομικών προσώπων – μελών του Συνδέσμου και από τα φυσικά πρόσωπα – μέλη.

Ως προς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και το δικαίωμα παραστάσεως, συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του  άρθρου 6 παρόντος Καταστατικού.

 

 1. Κάθε μέλος με έγγραφη δήλωσή του κατατιθέμενη στο Σύνδεσμο και κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2-4 του άρθρου 4 του παρόντος ορίζει τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση.  Ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι πρέπει να είναι:

(α) Προκειμένου περί Ανωνύμου Εταιρείας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατο στέλεχός της και

(β) Προκειμένου περί Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή Προσωπικής Εταιρείας, ένας από τους διαχειριστές, τους εταίρους ή τα ανώτατα στελέχη της.

Το νομικό πρόσωπο – μέλος μπορεί να ορίσει ως εκπρόσωπό του στη Γενική Συνέλευση και πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του μέλους κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2-4 του άρθρου 4 του παρόντος.

Επιτρέπεται οι εκπρόσωποι, οι διοριζόμενοι σύμφωνα με τα ως άνω υπό στοιχείο (α) και (β) εδάφια, να έχουν εκ παραλλήλου την ιδιότητα του φυσικού προσώπου – μέλους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2-4 του άρθρου 4.

 

3    (α) Τα μέλη μπορούν ελεύθερα και οποτεδήποτε να αντικαθιστούν τον κατά την προηγούμενη παράγραφο εκπρόσωπό τους στη Γενική Συνέλευση.  Η αντικατάσταση αυτή έχει ισχύ από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία το σχετικό έγγραφο περιήλθε στο Σύνδεσμο.

(β) Τα μέλη δικαιούνται να αναθέτουν την αντιπροσώπευσή τους στη Γενική Συνέλευση σε άλλα μέλη με γραπτές εξουσιοδοτήσεις τους απευθυνόμενες στον Πρόεδρό της και κατατιθέμενες σε αυτόν πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως.

(γ) Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση έως δύο (2) άλλα μέλη και να ψηφίζει για τα μέλη που αντιπροσωπεύει.

 

Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητες

 

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή και για κάθε ζήτημα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως υπάγονται τα ακόλουθα θέματα:

(α) Η έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσεως και του ετήσιου ισολογισμού και προϋπολογισμού,

(β) Η έγκριση της ετήσιας εκθέσεως πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ) Η έγκριση της ετήσιας εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής,

(δ) Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,

(ε) Η εκλογή και ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,

(στ) Η κατά το άρθρο 28 παρ. 1 έγκριση καθώς και η τροποποίηση και κατάργηση των εσωτερικών κανονισμών με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα αναγόμενα στην εσωτερική λειτουργία του Συνδέσμου,

(ζ) Η τροποποίηση του Καταστατικού και του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και

(η) Η διάλυση του Συνδέσμου και η διάθεση της περιουσίας του κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30.

 

Άρθρο 14ο

Σύγκληση

 

1.      Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς μεν μια φορά το χρόνο, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους, εκτάκτως δε οσάκις θεωρήσει τη σύγκλησή της αναγκαία το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον από τα μέλη του Συνδέσμου που έχουν εκπληρώσει τις προς το Σύνδεσμο οικονομικές υποχρεώσεις τους.

 

2.      Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να περιέχει την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα ημερησίας διατάξεως της Συνελεύσεως κα πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη με συστημένες επιστολές κατατιθέμενες στο Ταχυδρομείο η με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πριν από δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες.

 

3.      Εάν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, σε τακτική μεν συνεδρίαση εντός του πρώτου τριμήνου του έτους, σε έκτακτη δε εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που του γνωστοποιήθηκε η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή η αίτησή του ενός πέμπτου (1/5) των μελών του Συνδέσμου (αναλόγως της περιπτώσεως), μπορούν στη σύγκληση αυτή να προβούν είτε τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Συνδέσμου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους με γραπτή πρόσκληση τους προς τα λοιπά μέλη, τηρώντας απαραιτήτως, κατά τα λοιπά, όλες τις προβλεπόμενες από την προηγούμενη παρ. 2 διατυπώσεις.  Στις περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει αποκλειστικώς και μόνο τα θέματα τα καθοριζόμενα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή στην αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών, αναλόγως της περιπτώσεως.

 

4.      Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει για θέματα μη περιλαμβανόμενα στην ημερήσια διάταξη.

 

 

Άρθρο 15ο

Λειτουργία – Απαρτία – Λήψη αποφάσεων

1.      Στην αρχή της Συνελεύσεως και πριν από κάθε άλλο έργο η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.  Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της Γενική Συνελεύσεως, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.  Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά.

 

2.      Επιφυλαττομένων των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Αστικού Κώδικα, καθώς και κάθε άλλης διατάξεως κάθε άλλου Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, με την οποία ορίζεται κάποια ειδική απαρτία, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.  Αν δεν υφίσταται τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται νέα εντός 15ημέρου, κατά την οποία απαιτείται παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.  Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, κατά τη δεύτερη Συνέλευση, συγκαλείται εντός 15ημέρου τρίτη, κατά την οποία αρκεί η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) του συνολικού αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

 

3.      Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι’ ανατάσεως της χειρός και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

4.      Ψηφοφορίες αναφερόμενες σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, προσωπικά εν γένει ζητήματα και κήρυξη απεργίας, διεξάγονται μυστικά με ψηφοδέλτια και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

5.      Επιφυλαττομένων των διατάξεων της επόμενης παρ. 6 οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και δικαιούμενων ψήφου μελών

 

6.      Για λήψη αποφάσεως τροποποιήσεως του καταστατικού ή διάλυσης του Συνδέσμου απαιτείται η παρουσία του 1/2 των μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

 

7.      Εάν ο προς σχηματισμό της πλειοψηφίας απαιτούμενος αριθμός ψήφων δεν είναι ακέραιος, το κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ’ όψη.  Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

 

8.      Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως αντικείμενες στο Νόμο η το παρόν καταστατικό είναι άκυρες.  Η ακυρότητα αυτή κηρύσσεται κατά την υπό του Νόμου προβλεπόμενη διαδικασία.

Οι εγκύρως λαμβανόμενες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν όλα τα μέλη του Σωματείου, παρόντα, απόντα και διαφωνούντα.

 

9.      Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως.  Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα τους εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

 Άρθρο 16ο

 Αρχαιρεσίες

 

 1. Οι εκλογές προς ανάδειξη των συλλογικών οργάνων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του Συνδέσμου διενεργούνται από Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι παρόντα στη Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγει η Γενική Συνέλευση με σχετική πλειοψηφία.

 

 1. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξεως, εποπτεύει τη βάσει του μητρώου μελών και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και το Καταστατικό διεξαγωγή των εκλογών και αποφαίνεται προσωρινώς για κάθε ανακύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση.

Τα ψηφοδέλτια καταρτίζονται βάσει των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν εγγράφως στο Σύνδεσμο.  Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία των παρόντων και δικαιούμενων ψήφου μελών.  Κάθε μέλος επιλέγει από το ψηφοδέλτιο μέχρι πέντε (5) υποψήφιους.  Οι Σύμβουλοι κατατάσσονται κατά σειρά πλειοψηφίας βάσει των σταυρών προτίμησης (ή με κλήρο σε περίπτωση ισοψηφίας). Τα εννέα (9) πρώτα μέλη αποτελούν τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υπόλοιπα τα αναπληρωματικά μέλη.  Κατά την καταμέτρηση τηρείται ποσόστωση ώστε να αντιπροσωπεύονται όλοι οι τομείς του Κλάδου με την εξής αναλογία:

–          Δύο (2) μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από Εταιρείες Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (Εταιρείες που τουλάχιστον το 90% του στόλου τους απασχολούνται σε Βραχυχρόνιες Μισθώσεις),

 

–          Δύο (2) μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από Εταιρείες Μακροχρόνιας Μίσθωσης (Εταιρείες που τουλάχιστον το 90% του στόλου τους απασχολούνται σε Μακροχρόνιες Μισθώσεις),

 

–          Δύο (2) μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από Μικτές Εταιρείες (Βραχυχρόνιας και Μακροχρόνιας Μίσθωσης) και

 

–          Τρία (3) μέλη ανεξαρτήτως τομέα.

 

Άρθρο 17ο

 Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους των νομικών προσώπων – μελών του Συνδέσμου εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

 

2.   Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας ανάμεσα στα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Συνδέσμου.

 

 1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί ελεύθερα από την ιδιότητά του αυτή με απλή έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο παραιτούμενος παύει να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την επομένη της ημέρας κατά την οποία η παραπάνω δήλωση περιήλθε στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει οποιοδήποτε από τα αξιώματα τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να παραιτηθεί από το αξίωμά του αυτό, παραμένοντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στην προκείμενη περίπτωση.

 

 1. Εκπίπτει από την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Όποιος αποχώρησε και αποβλήθηκε από το Σύνδεσμο καθώς και ο εκπρόσωπος μέλους, ο προερχόμενος βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4, εάν το νομικό πρόσωπο ή η επιχείρηση έπαυσαν να αποτελούν μέλη του Σωματείου.

(β) Ο εκπρόσωπος μέλους ο προερχόμενος από ορισμένη επιχείρηση βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4, εάν ανακληθεί η εξουσιοδότησή του ή η υπέρ αυτού δήλωση η προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 4.

(γ) Το μέλος που ανακλήθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

(δ) Το μέλος που απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις.

 

Η έκπτωση επέρχεται:

(α) Στην υπό στοιχείο (α) περίπτωση, από την ημέρα κατά την οποία έπαυσε να αποτελεί μέλος του Συνδέσμου είτε ο ίδιος ο Σύμβουλος είτε η επιχείρηση την οποία εκπροσωπεί ή από την οποία προέρχεται.

(β) Στην υπό στοιχείο (β) περίπτωση από την ημέρα κατά την οποία περιήλθε στο Σύνδεσμο δήλωση ανακλήσεως της εξουσιοδοτήσεως ή της κατ’ άρθρο 4 παρ. 3 δηλώσεως.

(γ) Στην υπό στοιχείο (γ) περίπτωση από τη λήψη της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και

(δ) Στην υπό στοιχείο (δ) περίπτωση, όταν ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούσα τις αδικαιολόγητες απουσίες.

 

 1. Τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που μένουν κενές για οποιοδήποτε λόγω και αιτία, καταλαμβάνουν κατά σειρά, ως τις νέες αρχαιρεσίες, οι επιλαχόντες κατά τις εκλογές υποψήφιοι.

Εάν δεν επαρκεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό συνέρχεται και ασκεί τις αρμοδιότητες του νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον αυτά αρκούν για τη συγκρότηση απαρτίας.

 

 1. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, όπως και στην περίπτωση της παραγράφου 4, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε νέα κατανομή των κατά την παρ. 2 αξιωμάτων.

 

Άρθρο 18ο

 Αρμοδιότητες – Ευθύνες – Απαγορεύσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σύνδεσμο και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του, υπό τους περιορισμούς του Καταστατικού και των Νόμων.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση το ετήσιο πρόγραμμα δράσεως του Συνδέσμου και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, μαζί με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον ετήσιο ισολογισμό και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό και τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας,

(β) Αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου, κατά την κρίση του, μέτρου για την πραγμάτωση του σκοπού του Συνδέσμου,

(γ) Εποπτεύει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και των εσωτερικών Κανονισμών  και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως,

(δ) Προσλαμβάνει και απολύει το Διευθυντή και το υπόλοιπο προσωπικό του Συνδέσμου και αποφασίζει το ύψος των αποδοχών τους,

(ε) Εκλέγει τους Προέδρους των Επιτροπών Βραχυχρόνιων και Μακροχρόνιων Μισθώσεων.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Συνδέσμου.

 

 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των Διοικητικών και Διαχειριστικών καθηκόντων τους.  Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανόμενες σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διαφώνησαν, εφ’ όσον σε αυτή την τελευταία περίπτωση η διαφωνία τους βεβαιώνεται από το πρακτικό της συνεδριάσεως.

 

 1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχουν στο Σύνδεσμο εξηρτημένη εργασία με αμοιβή ή να συνάπτουν με το Σωματείο συμφωνίες συνεπαγόμενες τη λήψη αμοιβής, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής για προσφορά υπηρεσιών ή αποβλέπουσες στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη και εκτέλεση έργου.

 

 1. Ο Διευθυντής του Συνδέσμου προτείνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρεται σε αυτόν και ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Αρμοδιότητά του είναι η μελέτη, ενημέρωση και γενικά παρακολούθηση όλων των θεμάτων που αφορούν στον Κλάδο.

 

Άρθρο 19ο

 Λειτουργία

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μεν μια φορά το μήνα,  ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, εκτάκτως δε οσάκις το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) από τα μέλη του.  Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει απαραίτητα στην έγγραφη αίτησή τους να αναγράφονται και τα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων θέματα.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του.

 

 1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.  Επι προσωπικών θεμάτων, η ψηφοφορία είναι μυστική.  Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού  ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση και η σχετική απόφαση έχει ληφθεί δια περιφοράς.

 

 1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικώς τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη.  Κανένα μέλος δεν μπορεί να μην υπογράψει τα πρακτικά, εφόσον έλαβε μέρος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.

 

 1. Κάθε Σύμβουλος μπορεί, βάσει εξουσιοδοτικής επιστολής, να εκπροσωπεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έναν μόνον άλλο Σύμβουλο.

 

Άρθρο 20ο

 Πρόεδρος

 

 1. Ο Πρόεδρος:

(α) διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και θέτει θέματα σε ψηφοφορία,

(β) υπογράφει τα αποφασιστικής σημασίας εξερχόμενα έγγραφα του Συνδέσμου,

(γ) υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές αναλήψεως από τα κατατεθειμένα σε Τράπεζες χρήματα του Συνδέσμου,

(δ) εκδίδει και οπισθογραφεί μαζί με τον Ταμία συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές,

(ε) εκπροσωπεί το Σύνδεσμο ενώπιον κάθε Αρχής, κάθε Δικαστηρίου και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και

(στ) φροντίζει για τη φύλαξη της σφραγίδας του Συνδέσμου.

 

 1. Ο Πρόεδρος μπορεί με γραπτή εξουσιοδότησή του να αναθέσει σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο, υπό τα στοιχεία (β) έως (στ),  αρμοδιότητές του ή μερικές από αυτές.

 

 1. Τον Πρόεδρο ελλείποντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

Άρθρο 21ο

 Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.  Τον Αντιπρόεδρο ελλείποντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει το πρεσβύτερο από τα τρία μη κατέχοντα οποιοδήποτε αξίωμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 22ο

 Γενικός Γραμματέας

 

 1. Ο Γενικός Γραμματέας:

(α) παρακολουθεί και ελέγχει τις υπηρεσίες του Συνδέσμου,

(β) παρακολουθεί την εφαρμογή του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών,

(γ) φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των βιβλίων του Συνδέσμου (πλην των λογιστικών και ταμειακών) και

(δ) υπογράφει την τρέχουσα αλληλογραφία

 

 1. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί με γραπτή εξουσιοδότησή του να αναθέτει σε υπαλλήλους του Συνδέσμου τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο υπό τα στοιχεία (γ) και (δ) αρμοδιότητές του ή μερικές από αυτές.

 

 1. Το Γενικό Γραμματέα, ελλείποντα ή απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει το νεώτερο από τα τρία μη κατέχοντα οποιοδήποτε αξίωμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 23ο

Ταμίας

 

 1. Ο Ταμίας:

(α) έχει την ευθύνη διαφυλάξεως της περιουσίας του Συνδέσμου,

(β) εκτελεί τον ετήσιο προϋπολογισμό, διαχειριζόμενος υπό προσωπική του ευθύνη το ταμείο του Συνδέσμου και ευθυνόμενος για κάθε οικονομική ανωμαλία,

(γ) εισπράττει τα χρηματικά ποσά τα καταβαλλόμενα στο Σύνδεσμο από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις εισπράξεως,

(δ) αναλαμβάνει επί τη βάσει των υπό στοιχείο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 εντολών του Προέδρου, τα κατατεθειμένα στις Τράπεζες χρήματα του Συνδέσμου υπογράφοντας τα σχετικά αποδεικτικά αναλήψεως,

(ε) προβαίνει σε πληρωμές επί τη βάσει των ίδιων όπως παραπάνω εντολών του Προέδρου,

(στ) συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις εκδιδόμενες από το Σύνδεσμο επιταγές και τους υπό στοιχείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 πιστωτικούς τίτλους, και μεριμνά για την κατάθεση στην Τράπεζα των χρημάτων του Σωματείου,

(ζ) φροντίζει για την τήρηση των λογιστικών στοιχείων του Συνδέσμου και

(η) υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τις μηνιαίες εκθέσεις για την κατάσταση του Ταμείου και τα σχέδια του ετήσιου προϋπολογισμού, του ετήσιου ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού.

 

 1. Ο Ταμίας μπορεί με γραπτή εξουσιοδότησή του και υπό προσωπική ευθύνη του να αναθέτει αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υπό τα στοιχεία (στ) και (η), σε άλλο υπηρεσιακό όργανο του Συνδέσμου.

 

 1. Τον Ταμία, ελλείποντα ή απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένα από τα λοιπά μέλη οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 

Άρθρο 24ο

Κλαδικές Επιτροπές

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνιστά ειδικές κατά κλάδους επιτροπές από Μέλη του Συνδέσμου: την Επιτροπή Βραχυχρόνιων Μισθώσεων και την Επιτροπή Μακροχρόνιων Μισθώσεων οι οποίες είναι συμβουλευτικές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Σκοπός κάθε μιας από αυτές τις Επιτροπές είναι, με δική της πρωτοβουλία, να μελετά και να επεξεργάζεται τα θέματα που αφορούν τον Κλάδο, να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και να προτείνει θέσεις και τρόπους επιλύσεως.

 

 1. Η κάθε επιτροπή αποτελείται από τρία (3) έως (5) μέλη που εκλέγονται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και με θητεία που συμπίπτει με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή για δύο (2) χρόνια.  Τα μέλη είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

 

 1. Μέλη των Επιτροπών Βραχυχρόνιων και Μακροχρόνιων Μισθώσεων μπορούν να είναι μέλη του Συνδέσμου που το 1/2 του στόλου τους απασχολείται σε καθεστώς βραχυχρόνιων ή μακροχρόνιων μισθώσεων αντίστοιχα.  Ως μακροχρόνιες μισθώσεις ορίζονται οι συμβάσεις που έχουν διάρκεια περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες.

 

 1. Κάθε μέλος επιτροπής δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλη επιτροπή.

 

 1. Ο Πρόεδρος κάθε Επιτροπής είναι είτε μη θεσμικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου είτε το πλειοψηφίσαν σε σταυρούς προτίμησης μέλος της κάθε Επιτροπής.  Σε αυτή την περίπτωση η κενή θέση του μέλους της Επιτροπής καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα.

 

 1. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν μετά από έγγραφη πρόσκληση των Προέδρων όπου αναγράφονται τα θέματα ημερησίας διατάξεως και έκτακτα όποτε αυτό το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

 

 1. Οι αποφάσεις των Επιτροπών αναγράφονται με φροντίδα των αντίστοιχων Προέδρων σε απλό χαρτί, υπογράφονται και ανακοινώνονται άμεσα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Άρθρο 25ο

 Πόροι

 

 1. Οι πόροι του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικούς και σε έκτακτους.

Τακτικοί πόροι είναι οι εισφορές εισδοχής των μελών, οι συνδρομές του και τα έσοδα από την περιουσία του Συνδέσμου.

Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές των μελών (οικειοθελείς ή επιβαλλόμενες από γενικής ισχύος αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου).Επίσης οι δωρεές, οι κληροδοσίες, οι κληρονομιές, οι χορηγίες και κάθε άλλο έσοδο προερχόμενο από νόμιμη αιτία.

 

 1. Το δικαίωμα εγγραφής στο Σύνδεσμο ορίζεται σε πέντε (5) Ευρώ ανά μέλος.

Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των ιδιόκτητων εκμισθούμενων αυτοκινήτων ως εξής:

(α) Για επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν έως διακόσια (200) αυτοκίνητα η ετήσια συνδρομή ορίζεται στα εκατόν ογδόντα (180,00) Ευρώ,

(β) Για επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν από διακόσια ένα (201) έως χίλια (1.000) αυτοκίνητα η ετήσια συνδρομή ορίζεται στα τετρακόσια πενήντα (450,00) Ευρώ,

(γ) Για επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν από χίλια ένα (1.001) έως πέντε χιλιάδες (5.000) αυτοκίνητα η ετήσια συνδρομή ορίζεται στα οκτακόσια πενήντα (850,00) Ευρώ,

(δ) Για επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν από πέντε χιλιάδες ένα (5.001) έως δέκα χιλιάδες (10.000) αυτοκίνητα η ετήσια συνδρομή ορίζεται στα χίλια διακόσια (1.200,00) Ευρώ,

(ε) Για επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν πάνω από δέκα χιλιάδες ένα  αυτοκίνητα η ετήσια συνδρομή ορίζεται στα χίλια πεντακόσια (1.500,00) Ευρώ.

 

Για τα συνδεδεμένη μέλη η ετήσια εγγραφή ορίζεται στα τριακόσια (300,00) Ευρώ.

 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να προβαίνει σε αυξήσεις ή μειώσεις των ανωτέρω ποσών.  Το ίδιο μπορεί να κάνει και το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του λαμβανόμενη με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) του συνόλου των μελών του.

 

Άρθρο 26ο

Οικονομικό έτος

 

1.      Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

2.      Για την κατά το διάστημα κάθε έτους διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου και την κατά τη λήξη του έτους αυτού οικονομική κατάστασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σχετικό διαχειριστικό απολογισμό

 

 

Άρθρο 27ο

Βιβλία – Λογαριασμοί

 

 1. Ο Σύνδεσμος τηρεί όλα τα επιβαλλόμενα από το Νόμο βιβλία και λοιπά στοιχεία.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει ότι ο Σύνδεσμος θα τηρεί και άλλα (περισσότερα από τα επιβαλλόμενα από το Νόμο) λογιστικά βιβλία και στοιχεία ή να περιορίζει τα τυχόν επιπλέον τηρούμενα σε όσα επιβάλλει ο Νόμος.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει εκάστοτε την Τράπεζα ή τις Τράπεζες στις οποίες ο Σύνδεσμος τηρεί λογαριασμό ή λογαριασμούς.

 

Άρθρο 28ο

 Κτήση, Διαχείριση και Διάθεση Περιουσίας

 

 1. Για την εξ επαχθούς αιτίας κτήση από το Σύνδεσμο ακινήτων ή κινητών αξίας μεγαλύτερης από το όριο το οποίο καθορίζει κατ’ έτος η Τακτική Γενική Συνέλευση απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.  Κληρονομιές καταλειπόμενες στο Σύνδεσμο γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.

Για την αποδοχή κληροδοσίας ή δωρεάς υπό τρόπο, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.

 

 1. Απαγορεύεται κάθε εκμετάλλευση της περιουσίας του Συνδέσμου συνεπαγόμενη την ανάμιξή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

 

 1. Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές και χορηγίες για ορισμένο σκοπό τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση μέσα στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου και οι πρόσοδοί τους διατίθενται αποκλειστικώς κατά τους όρους τους οποίους έθεσε ο δωρητής ή ο διαθέτης.

 

 1. Απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας του Συνδέσμου για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.

 

 

Άρθρο 29ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη του Συνδέσμου και προεδρεύεται από το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους ή, σε περίπτωση ισοψηφίας, από αυτό που ανέδειξε η κλήρωση.  Τα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία που συμπίπτει με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή για δύο (2) χρόνια.

Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η Γενική Συνέλευση εκλέγει και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη καθένα από τα οποία, κατά σειρά αριθμού ψήφων (ή με κλήρο σε περίπτωση ισοψηφίας), αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό μέλος ελλείπει, είναι απόν ή κωλύεται.

 

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή, προς άσκηση των καθηκόντων της έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων των σχετικών με την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, της αλληλογραφίας και του αρχείου εν γένει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τα ανωτέρω στοιχεία μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τότε που θα του ζητηθούν.

 

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση για τη διαχείριση του Συνδέσμου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.  Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει εγκύρως για τον ετήσιο ισολογισμό και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς αυτή την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

 

Άρθρο 30ο

Λύση και Εκκαθάριση

 1. Ο Σύνδεσμος διαλύεται:

(α) μόλις τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα (10),

(β) αν η Γενική Συνέλευση λάβει απόφαση διαλύσεώς του με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

2. Ο Σύνδεσμος διαλυόμενος τίθεται υπό εκκαθάριση και θεωρείται υφιστάμενος μόνο προς το σκοπό της εκκαθαρίσεως.

Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως κάθε έγγραφο του Συνδέσμου αναφέρει υποχρεωτικώς ότι τελεί υπό εκκαθάριση.

 

 1. Μαζί με την περί διαλύσεως του Συνδέσμου απόφασή της η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της τρεις (3) εκκαθαριστές οι οποίοι, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας του Συνδέσμου σύμφωνα με το Νόμο.

 

 1. Μετά τη ρευστοποίηση του ενεργητικού και την εξόφληση όλων των χρεών, το απομένον της περί διαλύσεως αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, διατίθεται σε Σωματεία, Οργανισμούς ή Ενώσεις με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό (και αν τέτοια Σωματεία, Οργανισμοί κλπ δεν υπάρχουν, υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών), μέσα στα πλαίσια τα οποία καθορίζει ο Νόμος.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31ο

Εσωτερικοί Κανονισμοί

 

Θέματα αναγόμενα αποκλειστικώς στην εσωτερική λειτουργία του Συνδέσμου, ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς τους οποίους εγκρίνει, τροποποιεί κι καταργεί η Γενική Συνέλευση.  Αντίγραφα των εσωτερικών αυτών κανονισμών καθώς και των αντίστοιχων τροποποιήσεων ή αποφάσεως καταργήσεώς τους κατατίθενται αμέσως στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών

 

 

Άρθρο 32ο

Ακροτελεύτια διάταξη

 

Με το παρόν Καταστατικό, το οποίο αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα και εγκρίθηκε από τη συνελθούσα την 7η Απριλίου 2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, τροποποιείται και κωδικοποιείται ως ανωτέρω το αρχικό καταστατικό του Συνδέσμου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 1,16,17 και 19 του παρόντος

 

Μετά από αυτά και επειδή άλλο θέμα δεν υπάρχει λύεται η συνεδρίαση.