• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
01 Οκτ 2018

Οδηγία για την Ασφαλιστική Διανομή (Insurance Distribution Directive)

Τον Ιανουάριο του 2016 υπογράφηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Οδηγία για την Ασφαλιστική Διανομή (Insurance Distribution Directive) η οποία αναφέρεται σε σημαντικά θέματα της (ασφαλιστικής) αγοράς όπως είναι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα κανάλια διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, η ενημέρωση του καταναλωτή, η εκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ώστε να έχουν το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων.

Η προθεσμία για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο των Κρατών – Μελών λήγει τον Οκτώβριο του 2018 και η εφαρμογή της, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις, θα οδηγήσει σε ένα πιο υγιές πλαίσιο ανταγωνισμού και σε βελτίωση της αξιοπιστίας του θεσμού της ασφάλισης.

Η Οδηγία στοχεύει στη διασφάλιση των συμφερόντων του Καταναλωτή μέσα από βελτιωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιβάλλει τη συμβουλή και την αμερόληπτη ενημέρωση του Καταναλωτή για το προϊόν που προτίθεται να αγοράσει.

Τι επιπτώσεις θα έχει όμως η Οδηγία για τις Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων που προωθούν Ασφαλιστικές Καλύψεις στους πελάτες τους;

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 2 της Οδηγίας, από το Πεδίο Εφαρμογής της εξαιρούνται ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς το αγαθό ή την υπηρεσία που παρέχεται από προμηθευτή όταν η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει:
αα) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας ή ζημίας αγαθού ή τη μη χρήση της υπηρεσίας που παρέχει ο εν λόγω προμηθευτής, ή
αβ) τη ζημία ή απώλεια αποσκευών και τους άλλους κινδύνους που σχετίζονται με ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από τον εν λόγω προμηθευτή,

β) το ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε για το ασφαλιστικό προϊόν δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ υπολογιζόμενο αναλογικά σε ετήσια βάση, ή

γ) κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β’ της παρούσης, όταν η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς υπηρεσία που εμφαίνεται στην περίπτωση α’ και η διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας είναι ίση ή μικρότερη από τρεις μήνες, το ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε κατ’ άτομο δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ.

Η Οδηγία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο, δείτε εδώ τον νόμο