• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
23 Φεβ 2007

Τέλος στις κλήσεις!!!

Ένα από τα πιο σημαντικά και μακροχρόνια προβλήματα του Κλάδου μας, το θέμα της καταβολής προστίμων για παράνομη στάθμευση, ρυθμίστηκε, μετά από τις επίμονες προσπάθειες του ΣΤΕΕΑ, τον Φεβρουάριο του 2007.
Στο ΦΕΚ 40 Α’ / 23-02-2007 δημοσιεύεται ο Νόμος 3534 σύμφωνα με τον οποίο αναγνωρίζεται ως υπεύθυνος ο μισθωτής του αυτοκινήτου και όχι η ιδιοκτήτρια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όπως άδικα ίσχυε μέχρι τώρα.
Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο τροποποιείται το άρθρο 34,§ 1 του ΚΟΚ ως εξής:

«Ως παραβάτης των διατάξεων που ρυθμίζουν την στάθμευση θεωρείται ο οδηγός του οχήματος που καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω, και σε περίπτωση απουσίας του οδηγού, ο κάτοχος αυτού.  Εάν το όχημα ανήκει σε επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι μισθωμένο, ως παραβάτης λογίζεται ο  μισθωτής που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο.»

Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία βεβαίωσης του προστίμου δίνονται στην εγκύκλιο 46 / 23-07-2007 του υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία πρέπει να προσκομίζουμε:
  • Αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου όπου φαίνονται τα πλήρη στοιχεία του μισθωτή,
  • Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας που βεβαιώνει την πιστότητα των στοιχείων αυτών