• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
30 Ιούλ 2014

Αυτοκίνητα αντίκες

Σύμφωνα με τον ν. 4276/2014, επιτρέπεται στις Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων να ενοικιάζουν και αυτοκίνητα αντίκες, με ή χωρίς οδηγό.

Οι όροι καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 2267 Β’/21-07-2016

Τα αυτοκίνητα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να είναι τουλάχιστον 30 ετών,
β. Να έχουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας από διεθνή αναγνωρισμένο οργανισμό,
γ. Να μη βρίσκονται σε προσωρινή ακινησία
δ. Να είναι ιδιοκτησίας της Επιχείρησης Ενοικίασης Αυτοκινήτων,
ε. Να έχουν συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας