• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
04 Μάι 2019

Ενοικίαση με Οδηγό | Κατάργηση της προϋπόθεσης κυβισμού άνω των 1.500 cc

Η προϋπόθεση  για τα ολικώς εκμισθωμένα αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ. με οδηγό να είναι κυβισμού άνω των 1.500 cc, που αναγράφεται στον Νόμο 4093/2012, (ΦΕΚ Α’ 222 12/11/2012), Υποπαράγραφος Η.2, περίπτωση 3, στοιχείο (α), σελ.5577 καθώς και στην ΚΥΑ με Αριθμ. 15732/2012 (ΦΕΚ Β’ 3053 18/11/2012), παράγραφος 1, εδάφιο (α), σελ.46346,  καταργήθηκε με τις ακόλουθες διατάξεις:

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.14: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1.α. Το στοιχείο α΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 καταργείται

21. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Το εδάφιο α’ της παρ. 1 της 15732/2012/13.11.2012 (Β’ 3053) κοινής υπουργικής απόφασης, καταργείται.

Μπορείτε να “πατήσετε” στα ΦΕΚ για να τα κατεβάσετε.