• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
02 Μάι 2010

Συνήθεις Ερωτήσεις

1. Γιατί η τιμή λίτρου του καυσίμου που χρεώνουν οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων είναι υψηλότερη από αυτή που χρεώνουν στα πρατήρια βενζίνης;

Η Εταιρεία Ενοικίασης Αυτοκινήτων απασχολεί προσωπικό (μεταφορά των αυτοκινήτων προς και από το πρατήριο) και αυτό έχει το ανάλογο κόστος.
Αν έχει δικό της πρατήριο, η τιμή είναι υψηλότερη γιατί τα έξοδα εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας αποσβένονται σε πολύ μικρότερο αριθμό λίτρων. Επιπλέον, διατηρεί προσωπικό για την διαχείριση της εγκατάστασης αυτής.

 

2. Τι είδος Ασφάλισης περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης που μου προσφέρουν;

Στην Ευρώπη, όλα τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα από τον νόμο να έχουν απλή Ασφάλιση έναντι Τρίτων (Υλικές Ζημιές και Σωματικές Βλάβες).

Πολλές Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων περιλαμβάνουν στην βασική τους τιμή κάποια κάλυψη που ξεπερνά τα ελάχιστα απαιτούμενα από τον νόμο όρια.


3. Γιατί οι εταιρείες προτείνουν στον πελάτη να «αγοράσει» επιπλέον   καλύψεις ;

Για να μπορέσει να μειώσει την έκταση της οικονομικής του ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής. Η απαιτούμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη έχει περιορισμένο πεδίο και δεν καλύπτει ζημιές στον ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ή  κλοπή του.
4. Ποιες είναι οι πιο συχνά προτεινόμενες επιπλέον καλύψεις ;
Απαλλαγή από Ίδιες Ζημιές (CDW – Πρόκειται για προαιρετική κάλυψη με την οποία, με ένα χαμηλό επιπλέον κόστος, δίνεται η δυνατότητα στον  μισθωτήνα μειώσει την οικονομική του ευθύνη για ζημιές που πιθανόν προκύψουν στο αυτοκίνητο συνεπεία σύγκρουσης. Αν ο χρήστης αποδεχθεί αυτήν την κάλυψη θα είναι υπεύθυνος μόνο για το ποσό απαλλαγής, όπως αυτό έχει καθορισθεί στην αρχή της μίσθωσης.
Πλήρης απαλλαγή Ιδίων Ζημιών (SCDW) – Πρόκειται για προαιρετική κάλυψη με την οποία, με ένα χαμηλό επιπλέον κόστος, ο μισθωτής, σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών, έχει πολύ μικρή έως μηδενική οικονομική ευθύνη.

Απαλλαγή Κλοπής (TP) –  Πρόκειται για προαιρετική κάλυψη η οποία, με ένα χαμηλό επιπλέον κόστος, δίνει την δυνατότητα στον μισθωτή να μειώσει την οικονομική του ευθύνη σε περίπτωση κλοπής.

Προσωπική Κάλυψη (ΡΑΙ) –  Πρόκειται για προαιρετική κάλυψη η οποία, με ένα χαμηλό επιπλέον κόστος, εξασφαλίζει, μέχρι ένα ποσό, τον οδηγό και τους επιβάτες για θάνατο και/ή σωματικές βλάβες που θα συμβούν κατά την διάρκεια της ενοικίασης. 

 

5. Μπορώ να αρνηθώ τις προτεινόμενες επιπλέον καλύψεις;

Ναι, αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα είστε περισσότερο εκτεθειμένος σε περίπτωση ζημιάς. Έτσι, για παράδειγμα, αν αρνηθείτε την ασφάλιση Ιδίων Ζημιών (CDW), θα είστε υπεύθυνος τόσο για την αποκατάσταση των υλικών ζημιών όσο και για τα έξοδα μεταφοράς του αυτοκινήτου στο συνεργείο, αποθετικές ζημιές κλπ.

 

6. Πως γίνεται η χρέωση των ζημιών ;

Για να αποφεύγονται στα λάθη στην χρέωση ζημιών οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

Α. Πριν την έναρξη της μίσθωσης τα αυτοκίνητα ελέγχονται για ζημιές. Τυχόν ζημιές καταγράφονται και σημειώνονται στο ανάλογο σχεδιάγραμμα.Ο πελάτης ενημερώνεται για τις διαθέσιμες καλύψεις καθώς και για την ευθύνη του σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς στο αυτοκίνητο. Στην συνέχεια καλείται να υπογράψει το Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Β. Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου δεν γίνεται καμία χρέωση αν δεν ελεγχθεί πρώτα το αυτοκίνητο. Αν υπάρχουν νέες ζημιές γίνονται χρεώσεις ανάλογα με το αν ο πελάτης είχε δεχθεί ή όχι τις επιπλέον καλύψεις ως εξής:
  • Αν δεν είχε δεχθεί επιπλέον καλύψεις χρεώνεται όχι μόνο για τα έξοδα για την επισκευή των ζημιών αλλά και για όλα τα έξοδα που θα προκύψουν και που σχετίζονται με το ατύχημα (π.χ. μεταφορά του αυτοκινήτου, αποθετικές ζημιές κ.α.)
  • Αν είχε δεχθεί Απαλλαγή Ιδίων Ζημιών (CDW) χρεώνεται μέχρι του ποσού της απαλλαγής.
  • Αν είχε δεχθεί Πλήρη Απαλλαγή Ιδίων Ζημιών (SCDW) δεν θα πρέπει να χρεωθεί κανένα ποσό εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.

7. Αν αποδεχθώ την Κάλυψη Ιδίων Ζημιών (
CDWή SCDW) καλύπτομαι για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει ;
Όχι, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις για ζημιές που δεν εξασφαλίζονται από καμία κάλυψη. Τέτοιες ζημιές είναι αυτές που προκαλούνται αποκλειστικά στο κάτω μέρος των αυτοκινήτων, στα ελαστικά και στους τροχούς και οι οποίες δεν αποτελούν μέρος ενός γενικότερου ατυχήματος, ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση του αυτοκινήτου π.χ. οδήγηση σε ακατάλληλο δρόμο, ρυμούλκηση άλλου οχήματος, μεταφορά εκρηκτικών υλών, συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας κ.α.

 

8. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο επιστραφεί εκτός των ωρών λειτουργίας του γραφείου, ποιος ευθύνεται για ζημιές που θα συμβούν σε αυτό μετά την επιστροφή του ;

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο μισθωτής του αυτοκινήτου είναι υπεύθυνος μέχρι την στιγμή που το γραφείο θα ανοίξει και ο υπάλληλος παραλάβει τα κλειδιά και ελέγξει το αυτοκίνητο.

 

9. Γιατί πολλές φορές το ποσό χρέωσης διαφέρει από αυτό της προσφοράς ;

To ποσό της τελικής χρέωσης περιλαμβάνει και χρεώσεις που δεν μπορούν να υπολογισθούν στην αρχή της μίσθωσης, π.χ. επιπλέον χιλιόμετρα, επιπλέον ημέρες ενοικίασης, ζημιές, πρόστιμα για παραβάσεις, καύσιμα κλπ 

 

10. Γιατί μου ζητείται να υπογράψω μισθωτήριο συμβόλαιο ενώ ήδη έχω επιβεβαιωμένη κράτηση;

Το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι το έγγραφο εκείνο με το οποίο η Εταιρεία Ενοικίασης εξουσιοδοτεί τον πελάτη να κάνει χρήση του αυτοκινήτου σύμφωνα με τους σχετικούς όρους.  Λεπτομέρειες, όπως ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή ο τύπος/μάρκα του, συνήθως δεν είναι γνωστά την στιγμή της κράτησης.Επίσης μπορεί ο πελάτης να αποφασίσει να πάρει επιπλέον καλύψεις ή υπηρεσίες την στιγμή της παραλαβής του αυτοκινήτου.

11. Γιατί μου ζητείται να υπογράψω το μισθωτήριο συμβόλαιο χωρίς να έχω δει το αυτοκίνητο ;
Αυτό γίνεται για πρακτικούς λόγους. Για να μπορούσε να γίνει διαφορετικά θα έπρεπε ένας εκπρόσωπος της Εταιρείας να συνοδεύει κάθε πελάτη στο αυτοκίνητο που πρόκειται να παραλάβει και μετά να επιστρέψουν και οι δύο στο γραφείο για την συμπλήρωση του μισθωτήριο συμβολαίου. Αυτό θα στερούσε από την Εταιρεία Ενοικίασης την δυνατότητα να παρέχει γρήγορη εξυπηρέτηση στους πελάτες της.  Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία παρέχει στον πελάτη με μια γραπτή αναφορά η οποία συνοδεύεται και με σχεδιάγραμμα του εξωτερικού του αυτοκινήτου και (όπου αυτό είναι δυνατόν) του εσωτερικού του, όπου έχουν σημειωθεί όλες οι προϋπάρχουσες ζημιές. Παρέχεται επίσης και αναλυτική κατάσταση με τον κινητό εξοπλισμό. Έτσι, ο πελάτης έχει την δυνατότητα, και πρέπει, να ελέγξει το αυτοκίνητο. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ασυμφωνία να ενημερώσει το γραφείο πριν παραλάβει το όχημα. Η Εταιρεία, σε τέτοια περίπτωση, είναι υποχρεωμένη να τροποποιήσει την αναφορά κατάστασης αυτοκινήτου σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προέκυψαν.

 

12. Μπορώ να ταξιδέψω στο εξωτερικό με το αυτοκίνητο που έχω νοικιάσει και τι διαδικασία απαιτείται;

Για τα ταξίδια στις χώρες τις Ευρωπαϊκές Ένωσης η διαδικασία είναι πολύ απλή. Γενικά, απαιτείται η έγκριση της Εταιρείας Ενοικίασης Αυτοκινήτων σχετικά και η έκδοση της αντίστοιχης Πράσινης Κάρτας. Σε περίπτωση που σχεδιάζετε να παραμείνετε στην χώρα προορισμού (onewayrental), πρέπει η Εταιρεία Ενοικίασης Αυτοκινήτων να σας ενημερώσει για το κόστος επαναπατρισμού του αυτοκινήτου.

 

13. Μπορώ να ακυρώσω κράτηση χωρίς οικονομική επιβάρυνση;

Οι περισσότερες Εταιρείες δίνουν την δυνατότητα να ακυρωθεί μια κράτηση χωρίς επιβάρυνση αρκεί αυτό να γίνει ικανοποιητικό διάστημα πριν την καθορισμένη ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου. Είναι μάλιστα υποχρεωμένη να ενημερώνει σχετικά τον πελάτη την στιγμή της κράτησης.  Σε περιπτώσεις προπληρωμένων κρατήσεων ισχύουν ειδικοί όροι και μπορεί να χρεωθεί ένα ποσό για την ακύρωση.
14. Μπορώ να μεταβάλλω τους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου κατά την διάρκεια της ενοικίασης ;
Αν ο πελάτης θέλει να αλλάξει κάποιους όρους κατά την διάρκεια της μίσθωσης (π.χ. ημερομηνία ή τόπο επιστροφής, προσθήκη οδηγού κλπ) θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία και να πάρει την έγκρισή της. Κάθε αλλαγή, όπως είναι φυσικό, θα επηρεάσει ανάλογα το ποσό της τελικής χρέωσης.

 

15. Γιατί οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων ζητούν πιστωτική κάρτα ακόμη και αν πρόκειται για προπληρωμένη κράτηση ;

Είναι ο πιο απλός τρόπος να εξασφαλίζουν την είσπραξη πιθανόν επιπλέον χρεώσεων που θα προκύψουν κατά την διάρκεια ή στο τέλος της μίσθωσης κυρίως σε περιπτώσεις που ο πελάτης παραδίδει το αυτοκίνητο σε ώρες εκτός λειτουργίας του γραφείου. Τέτοια ποσά μπορεί να αφορούν σε χρονική παράταση της μίσθωσης, προσθήκη επί πλέον οδηγού, αναπλήρωση καυσίμου, πρόστιμα πάρκινγκ, απαλλαγή για ζημιές, επιπλέον χιλιόμετρα των δωρεάν συμπεριλαμβανομένων κλπ.